Zamykanie i rozliczanie końcowe projektów - z funduszy UE na lata 2014-2020

Termin: 16.11.2021 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00-15:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z rozliczaniem końcowym i zamykaniem projektów dofinansowanych z funduszy UE na lata 2014-2020 w ramach zawieszenia i zmiany wytycznych w związku z wystąpieniem Pandemii SARS – COVID 19.Podczas szkolenia zostaną omówione: akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020, główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie, dokumentacja zamykająca projekt, obowiązki Beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów, wniosek o płatność końcową. 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, kierowników, specjalistów, inspektorów oraz wszystkich osób zatrudnionych w departamentach, wydziałach, komórkach zajmujących się funduszami unijnymi, finansowo-księgowych, organizacyjno-prawnych, audytu i kontroli reprezentujących Instytucje Zarządzające oraz instytucje Pośredniczące, a także Beneficjentów - pracowników jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów, województw i wszystkich podmiotów realizujących projekty z funduszy UE na lata 2014-2020.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Akty prawne i regulacje dotyczące zamykania projektów w ramach UE 2014-2020
 2. Główne obowiązki Beneficjentów w ramach umowy o dofinansowanie
 3. Zasady zamykania i rozliczania końcowego projektu
 4. Procedura częściowego i końcowego zamykania projektu
 5. Dokumentacja zamykająca projekt
 6. Korekty finansowe i zasada proporcjonalności
 7. Jak stworzyć algorytmu proporcjonalności ? (metodyka kluczy algorytmów)
 8. Analiza wskaźnikowa - rozliczenie produktu i rezultatu w ramach projektu
 9. Efekty końcowe projektu - efektywność a cele projektu
 10. Zamknięcie projektu
 11. Zwolnienie kwoty zatrzymanej na projekcie
 12. Koszty warunkowo kwalifikowane
 13. Obowiązki beneficjentów w zakresie utrzymania trwałości projektów
 14. Trwałość instytucjonalna projektu
 15. Trwałość finansowa projektu
 16. Kontrola trwałości - ewaluacja projektu
 17. Podstawowe definicje w zakresie wymogu trwałości:
 • Zasadnicza modyfikacja - generalna zmiana projektu
 • Zaprzestanie działalności produkcyjnej
 • Zmiana charakteru własności
 • Zmiana charakteru operacji
 • Warunki realizacji projektu
 • Nieuzasadniona korzyść
 • Nie oszukańcze bankructwo
 1. Przekształcenia prawno-własnościowe Beneficjentów
 2. Zmiany podmiotów zarządzających produktami i rezultatami projektu
 3. Następstwa prawne a wymogi trwałości instytucjonalnej projektu
 4. Akty prawne i regulacje dotyczące archiwizacji
 5. Archiwizacja dokumentacji unijnej związanej z zakończeniem realizacji projektu.
 6. Zawieszenie wytycznych - zmiana zasad rozliczeń projektu w ramach COVID- 19
 7. Wniosek o płatność końcową
 8. Raporty ewaluacyjne
 9. Dokumentacja pomocy publicznej
 10. Udostępnianie dokumentacji organom kontroli
 11. Zwrot dofinansowania - zasady
 12. Nieprawidłowości - najczęściej popełniane błędy
 13. Nadużycia finansowe - procedura zgłaszania do KE

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.  

Zgłoszenie uczestnictwa (karta zgłoszeniowa)

Oświadczenie VAT

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl