Nowe zasady księgowania środków trwałych w roku 2018 – zwiększenie do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, nowa tabela amortyzacyjna, prawidłowe zastosowanie klasyfikacji budżetowej

Termin: 05.03.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo nowe zasady ewidencji środków trwałych jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 roku w świetle nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem nowej obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.  Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 ( i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2018. Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. Środków trwałych. Na szkoleniu omówiony zostanie również projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji użytkowania wieczystego gruntów oraz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste oraz obowiązujące od 2018 roku zmiany zasad księgowania i prezentowania w sprawozdaniu finansowym gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, które stają się pozycją bilansową.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do służb finansowo księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek zarządzających i wynajmujących mienie skarbu państwa i mienie komunalne, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS oraz dysponentów państwowych funduszy celowych agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych osób prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2018 - definicja środków trwałych wg. ustawy o rachunkowości, a pojęcie inwestycji i nieruchomości inwestycyjnych.
2. Ustawa o finansach publicznych a definicja środków trwałych – inwestycje wg. ustawy o rachunkowości a inwestycje wg. ustawy o finansach publicznych.
3. Definicja środków trwałych w obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) zawartej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 roku - klucze powiązań KŚT 2010 - KŚT 2016 i KŚT 2016 - KŚT 2010.
4. Charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych w świetle KŚT 2016 – grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
5. Nowe zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku według rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – specyfika kont 011, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 030, 080 oraz kont 071, 072, 077.
6. Nowa obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku ustawa z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - zwiększenie limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz wprowadzenie nowej tabeli amortyzacji środków trwałych.
7. Problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a wynikające z KSR 11 zasady stosowania paragrafu 472 oraz paragrafu 605 i paragrafu 606 klasyfikacji budżetowej w roku 2018.
8. Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 i jednocześnie nie do końca właściwie rozwiązany problem w nowym planie kont na rok 2018.
9. Ustawa z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2018.
10. Cel krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
11. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2018, zasady jej ustalania oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3500zł.
12. Zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016.
13. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT.
14. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego i ich wpływ na jego wycenę.
15. Finansowanie i księgowanie nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
16. Umorzenie lub amortyzacja środka trwałego -  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
17. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
18. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2018.
19. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego w sprawozdaniu finansowym, budżetowym i innym – zmiany wzoru bilansu na rok 2018.
20. Zasady ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury i innych informacji prezentowanych w załączniku nr 12 Informacja dodatkowa - polityka rachunkowości środków trwałych na rok 2018.
21. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót