Najnowsze zmiany w przepisach PZP

- stosowanie w praktyce tzw. „odwróconej procedury”,

- zmiany dotyczące zamówień na usługi społeczne,

- zmiany w treści SIWZ określające zasady komunikacji elektronicznej i składania ofert

 

Termin: 14-15.03.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w zamówieniach publicznych. Na szkoleniu przedstawione zostaną szczegółowo min. poniższe zagadnienia:

 • stosowanie w praktyce tzw. „odwróconej procedury”,
 • zmiany dotyczące sposobu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i sporządzania ogłoszeń
  w postępowaniu,
 • zmiany dotyczące wyłączenia się osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • zmiany związane z opisem warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia
  z postępowania,
 • dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz zagadnienie ich aktualności,
 • zasada podziału zamówienia na części,
 • stosowanie kryteriów oceny ofert po nowelizacji.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, specjalistów i innych pracowników wydziałów i komórek zamówień publicznych, wydziałów i komórek administracyjno-prawnych, funduszy unijnych, audytu wewnętrznego i kontroli w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego oraz do wszystkich pragnących uaktualnić swoja wiedzę z zakresu zamówień publicznych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Stosowanie w praktyce tzw. „odwróconej procedury” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Interpretacje i orzecznictwo.
 2. Zmiany dotyczące sposobu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia i sporządzania ogłoszeń w postępowaniu.
 3. Zmiany dotyczące wyłączenia się osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Zmiany związane z opisem warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia
  z postępowania.
 5. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz zagadnienie ich aktualności.
 6. Zasada podziału zamówienia na części.
  • Obowiązek czy uprawnienie zamawiającego związane z dzieleniem zamówienia na części?
 7. Stosowanie kryteriów oceny ofert po nowelizacji.
 8. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego, nowe przesłanki odrzucenia ofert.
 9. Zmiany dotyczące zamówień na usługi społeczne.
 10. Zmiany przepisów dotyczących  umów po nowelizacji Prawa zamówień publicznych.
 11. Środki komunikacji elektronicznej według ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Nowe obowiązki zamawiającego związane z elektronizacją zamówień publicznych.
 12. Odroczenie pełnej elektronizacji zamówień poniżej „progów unijnych” do 1 stycznia 2020r.
 13. Zasady związane ze składaniem ofert za pomocą elektronicznych środków komunikacji począwszy od 18 października 2018 r.
 14. MiniPortal Urzędu Zamówień Publicznych. Zasady i sposób korzystania z niego.
 15. Zmiany w treści SIWZ określające zasady komunikacji elektronicznej i składania ofert.
 16. Otwarcie ofert elektronicznych.
 17. Formaty danych, w których mogą być sporządzane dokumenty w formie elektronicznej.
 18. Obowiązki zamawiającego związane z przechowywaniem, udostępnianiem i usuwaniem dokumentów w formie elektronicznej.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 980zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 900 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)