VI Ogólnopolska Konferencja „Samorząd terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dysfunkcje w obszarach działania jednostek sektora finansów publicznych”

Termin: 4-5.04.2019 r. / Miejsce: Wrocław                                                                                                      

  CEL KONFERENCJI

W ramach dwudniowego programu Konferencji zostanie wyodrębnionych VI sesji konferencyjnych bezpośrednio związanych z tematyką odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w trakcie których przewidziano 29 wystąpień tematycznych osób o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, wśród których znajdują się rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej oraz regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również pracownicy państwowych organów kontroli.

GRUPA DOCELOWA

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy gmin, powiatów, województw, główni księgowi oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, pracownicy realizujący zadania kontroli finansów publicznych oraz zamówień publicznych, osoby sytuujące obszar zawodowej aktywności w sferze gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM

Harmonogram Konferencji

 

4 kwietnia 2019 r.

9.00 – 10.00

Rejestracja uczestników Konferencji – bufet kawowy przy Sali  Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

10.00 – 10.10

Otwarcie Konferencji w Sali Audytoryjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

10.10– 11.10

 

Wykłady inauguracyjne

Nowe obszary systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych.

mgr Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;

Tytuły dłużne w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej od 01.01.2019 r. (rzecz o art. 261 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw).

dr hab. Michał Bitner – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego;

Prawne granice zasad gospodarki finansowej obowiązujących w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i konsekwencje ich naruszenia.

dr Rafał Cieślak – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny;

Dotacje celowe w systemie dofinansowania przez JST kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

dr Przemysław Niemczuk – Dziekan Dyrektor Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego w sferze budżetowej.

 

11.10 – 13.10

Sesja I

Problemy finansowania sportu

Prowadzący: Łukasz Strzelecki (Fundacja Orły Sportu); Mateusz Winiarz (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie)

Łukasz Strzelecki/ Marek Jędrzejewski – Fundacja Orły Sportu

Wydatki na inwestycje i finansowanie utrzymania infrastruktury sportowej (orliki).

mgr Jarosław Kotowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;

Przedmiot finasowania przez samorząd terytorialny zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – studium stwierdzanych nieprawidłowości.

dr Rafał Trzeciakowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny;

Prawne kryteria finansowania zadań z zakresu sportu/kultury fizycznej przez JST na tle regulacji ustawy o sporcie.

mec. Remigiusz Mazur – etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, radca prawny;

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem jako delikt dyscypliny finansów publicznych. Problemy kwalifikowalności wydatków publicznych w obszarze sportu.

mgr Radosław Kujawiński – Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu;

Finansowanie sportu ze środków publicznych w spojrzeniu Najwyższej Izby Kontroli.

 

Dyskusja

13.10 – 13.40

Sesja plakatowa „Prawno – ekonomiczne uwarunkowania dyscypliny finansów publicznych”, bufet kawowy

13.40 – 15.10

Sesja II

Oszustwa w rozliczaniu środków unijnych

Prowadzący: dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji,  Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych); Arkadiusz Talik (Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu)

mgr Grzegorz Zieliński  – p.o. Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej Agencji wykonawczej; posiada doświadczenie, wynikające z pracy w komórce kontroli wewnętrznej odpowiedzialnej za wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości w zakresie funduszu strukturalnych i Agencji Płatniczej;

Oszustwa i nadużycia finansowe w projektach unijnych.

mgr Marek Dyjasz - ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE  Polska 

„Kreatywna” księgowość w projektach unijnych.

mgr Michalina Domańska – certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów

Nadużycia finansowe w obszarze wdrażania środków unijnych i mechanizmy przeciwdziałania.

Wykładowca do ustalenia

Konflikt interesu i korupcja jako zachowania prawnie zabronione w przestrzeni działania samorządu terytorialnego (ujęcie definicyjne).

 

Dyskusja

15.10 – 15.30

Bufet kawowy

15.30 – 17.15

Sesja III

Zamówienia publiczne

Prowadzący: dr Rafał Cieślak – Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny; dr Przemysław Niemczuk – Dziekan Dyrektor Kolegium Administracji i Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

 mgr Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zastępca Prezesa RIO w Krakowie;

Prawne uwarunkowania udzielania zamówień publicznych w przedmiocie gospodarki odpadami (w optyce dyscypliny finansów publicznych).

dr Marcin Smaga –Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji;

Rynek inwestycji samorządowych (i jego zmiany) w spojrzeniu zamówień publicznych.

dr Wojciech Robaczyński – Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji;

Podstawy rozwiązania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

mgr Małgorzata Stręciwilk – specjalista w zakresie zamówień publicznych;

Zamówienia publiczne w jutrzejszej perspektywie działania samorządu terytorialnego, czyli o kierunkach zmian w zamówieniach publicznych.

Dyskusja

17.30 – 18.30

Bufet lunchowy/lunch serwowany (miejsce kolacji Hotel)

19.00 – 22.30

Wydarzenie artystyczne.

Jak mawiają niektórzy finanse publiczne to zmora … zatem udajemy się do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na spektakl Frankenstein

5 kwietnia 2018 r.

07.00 – 08.30

Śniadanie (miejsce Hotel)

08.45 – 10.30

Sesja I

Zakresy systemowej odpowiedzialności w finansach publicznych

Prowadzący: prof. UE dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak (Centrum Badawczo-Rozwojowe Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu); Ireneusz Kołakowski (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie)

dr Paweł Falenta – Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego;

Dyscyplina finansów publicznych na tle regulacji prawa karnego. Odpowiedzialność karna wójta za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (studium przypadków i ograniczenie ryzyka).

dr Maciej Kobak – sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie, adiunkt WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa;

Mechanizmy finansowania zadań publicznych na podstawie porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego.

mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie;

Programy polityki prozdrowotnej w sferze zadań samorządu terytorialnego na tle znamion art. 12a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

mgr Wioletta Radecka – st. referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.

 

Dyskusja

10.30 – 10.45

Bufet kawowy

10.45 – 12.15

Sesja II

Podstawy podmiotowej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Prowadzący: mec. Joanna Radzieja – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Wrocław), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny; Janusz Facon (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie)

dr Anna Rotter – Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, radca prawny;

Podstawy ustalenia bądź wykluczenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki sektora finansów publicznych.

mec. Ireneusz Kołakowski – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, radca prawny;

Niedokonanie lub nienależyte dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej lub finansowej z planem finansowym w orzeczeniach organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

prof. UE dr hab. Artur Walasik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Katowice);

Wielopłaszczyznowe wymiary prawnej analizy czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych z obszaru sprawozdawczości z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania .

mec. Beata Zalewska – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Opole), radca prawny;

Podstawy przypisania winy w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (pracownika, głównego księgowego, kierownika jednostki).

 

Dyskusja

12.15 – 12.30

Bufet kawowy

12.30 – 14.30

Sesja III

OBSZARY SYSTEMOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W FINANSACH PUBLICZNYCH

Prowadzący: dr Rafał Trzeciakowski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, radca prawny, Jarosław Kotowski (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów przy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze)

mec. Arkadiusz Talik  – Rzecznik dyscypliny finansów publicznych właściwy w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Opolu, członek Kolegium RIO w Opolu, radca prawny;

Dyscyplina finansów publicznych jako instrumentarium ochrony należności pieniężnych jednostki sektora finansów publicznych.

mec. Joanna Radzieja – Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych I instancji (Wrocław), członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

Wydatki publiczne – aktualne spojrzenie na stwierdzane obszary naruszenia prawa poprzez pryzmat dyscypliny finansów publicznych.

mec. Maciej Gardas – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, radca prawny;

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w obszarze wydatków samorządowych na wynagrodzenia.

mgr Janusz Facon – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, członek Kolegium RIO w Olsztynie;

Najnowsze spojrzenie na kwalifikowalność stwierdzanych naruszeń przepisów prawa w ramach znikomego stopnia szkodliwości czynu dla finansów publicznych

Dyskusja

14.30 – 14.45

Zakończenie Konferencji

15.00 – 15.45

Lunch dwudaniowy serwowany (miejsce obiadu Hotel)

 

 


WARUNKI UCZESTNICTWA

Miejsce Konferencji
Zakwaterowanie: Hotel Premiere Classe.
Sala konferencyjna: Sala Audytoryjna Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Koszt uczestnictwa:
I pakiet – 1 noocleg

 • nocleg w pok. 1-os. -  640 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • nocleg (pokój 1 - osobowy) w Hotelu Premiere Classe z 4/5 kwietnia 2019 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym
 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 4.04.2018 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 5.04.2018 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (19-20.04.2018 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 04.04.2019 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,

II pakiet – 1 nocleg

 • nocleg w pok. 2-os. -  580 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • nocleg (pokój 2 - osobowy) w Hotelu Premiere Classe z 4/5 kwietnia 2019 r. wraz z opłaconym miejscem parkingowym
 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 4.04.2019 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 5.04.2019 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (4-5.04.2019 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 4.04.2019 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej,

III pakiet – bez noclegu

 • 1 osoba -  490 zł netto + 23 % VAT

Cena obejmuje:

 • pełne wyżywienie (ciepła kolacja – bufet typu lunch – w dniu 4.04.2019 r. oraz śniadanie (zgodne z ofertą Hotelu) i obiad – lunch dwudaniowy serwowany – w dniu 20.04.2019 r.,
 • bufet kawowy (kawa, herbata, ciasteczka, woda/soki) oraz bufet kanapkowy w trakcie trwania Konferencji (4-5.04.2019 r.),
 • udział w przedstawieniu artystycznym 4.04.2019 r.,
 • materiały konferencyjne w wersji papierowej lub elektronicznej

 

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w konferencji jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy składać do 25.03.2019.

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane na fakturze konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę konferencji oraz nazwiska uczestników.

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Andrzej Starosta
tel. (22) 46-49-755,
fax (22) 46-49-752,
e-mail: andrzej.starosta@irip.pl

 

I pakiet - 1 noclegi w pok. 1 os.
 
   640 zł
II pakiet - 1 nocleg w pok. 2 os.
 
580 zł
III pakiet - bez noclegu 490 zł
     

                                                
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót