Kryteria oceny w audycie wewnętrznym i kontroli finansowej

Termin: 30.11.2020 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 9:00-13:30

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy audytora wewnętrznego i kontrolera. W trakcie szkolenia omówione zostaną kryteria oceny - podejście standardowe - podejście ambitne - podejście kreatywne a także szczegółowo zostaną omówione kryteria oceny w audycie efektywnościowym i kontrola zadań w oparciu o doświadczenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Dodatkowo zaprezentujemy ocenę realizacji zadań audytowych, gromadzenie dowodów, sprawozdawczość i formułowanie zaleceń.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  jest do audytorów wewnętrznych i kontrolerów finansowych wszystkich jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich osób, które przygotowują się do wykonywania tego zawodu oraz chciałyby pogłębić wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli, w tym kryteriów oceny generalnie oraz kryteriów oceny w audycie efektywnościowym i konrtrolach wykonania zadań

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Kryteria oceny – podejście standardowe
 • Legalność - stosowanie, mierniki i najczęstsze błędy
 • Rzetelność - stosowanie, mierniki i najczęstsze błędy 
 1. Kryteria oceny - podejście ambitne
 • Skuteczność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Gospodarność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania 
 • Celowość - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Rzetelność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Wydajność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Oszczędność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Efektywność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Użyteczność - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 • Trwałość - stosowanie, mierniki i przykłady zastosowania
 1. Kryteria oceny - podejście kreatywne
 • Kryteria odwołujące się do jakości
 • Kryteria odwołujące się do psychologii
 • Kryteria odwołujące się do funkcjonowania zespołów
 • Kryteria oparte o benchmarking
 • Inne niestandardowe kryteria. 
 1. Kryteria oceny w audycie efektywnościowym i kontrolach wykonania zadań
 • Doświadczenia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
 • Kryteria oceny w audycie efektywnościowym
 • Kryteria oceny w kontrolach wykonania zadań
 1. Program zadania, a kryteria oceny
 • Cele zadania, a kryteria oceny
 • Wyniki analizy ex ante, a kryteria oceny
 • Zastosowane techniki i metodyka, a kryteria oceny
 1. Gromadzenie dowodów, a kryteria oceny
 • Planowanie dowodów
 • Dowody mocne, a dowody słabe - analiza
 1. Sprawozdawczość, a kryteria oceny
 • Wymogi prawne lub standardy
 • Określanie nieprawidłowości i uchybień, a kryteria oceny
 • Oceny cząstkowe, a kryteria oceny
 • Oceny ogólna, a kryteria oceny
 1. Formułowanie zaleceń, a kryteria oceny
 • Zasady formułowania zaleceń
 • Zalecenia, a mierniki kryteriów oceny
 • Zalecenia, a koszt ich wdrożenia (wartość dodana)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:
jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Płatności : należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia- na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 

Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  

Zgłoszenie powinna zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika,dane do wystawienia faktury.

Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.   

 

 


 

Zgłoszenie uczestnictwa (karta złoszeniowa)

Oświadczenie VAT (do pobrania)


Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Aneta Mielecka 
tel. (22) 46-49-718
fax (22) 46-49-752
e-mail: aneta.mielecka@irip.pl