Postępowanie egzekucyjne w administracji – teoria oraz praktyka organów administracji publicznej

Termin: 23.08.2020 r. / Miejsce: online

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poznanie w ujęciu praktycznym zagadnień związanych z dochodzeniem należności publicznych od zobowiązanych w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji z perspektywy wierzyciela. Zagadnienia omówione zostaną wszechstronnie począwszy od obowiązków wierzyciela wiążących się z koniecznością doprowadzenia do egzekucji administracyjnej (z wyjątkami), poprzez całe postępowanie wierzycielskie aż do udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji prowadzonej przez organ egzekucji administracyjnej z uwzględnieniem kosztów postępowania. Na szkoleniu zostaną przedstawione również najnowsze zmiany w procedurze postepowania egzekucyjnego w administracji jakie weszły w życie od 2020 r do 1.01.2022r.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do pracowni ków administracji publicznej w praktyce uczestniczących w procesie
eg zekucji , w tym szczególnie dyrektorów , naczelników i pracowników departamen t ów i wydziałów
organizacyjno prawnych kanclerzy , skarbników i kwestorów oraz innych pracowników odpowiedzialnych za
egzekucję .

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów około tematycznych prawa powszechnie obowiązującego (KPC, Ordynacja podatkowa itp.).

2. Uchylenie przepisów dotyczących opłaty komorniczej-co w zamian?

3. Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- omówienie najważniejszych regulacji z perspektywy wierzyciela.

4. Postępowanie upominawcze-możliwość prowadzenia działań informacyjnych, nowe zasady wystawiania upomnień, upomnienia na małżonków, nowa treść upomnień, nowa wysokość kosztów. postępowania upominawczego (październik 2021r.), doręczenia upomnień i ich skutki.

5. Zasada doręczeń upomnienia i wystawiania TW-1 na ostatni wskazany adres zamieszkania zobowiązanego jako gwarancja wszczęcia i kontynuacji postępowania wierzycielskiego i egzekucyjnego.

6. Zasady poszukiwania majątku lub źródeł dochodu przez wierzycieli, protokół o stanie majątkowym.

7. Zasady prawidłowego sporządzania tytułów wykonawczych w tym kolejnego tytułu wykonawczego. Elektroniczne tytuły wykonawcze, aplikacja e-TW.

8. Sprzeciw w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu w sprawie sprzeciwu.

9. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rola wierzyciela w postępowaniu.

10. Skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego wg. nowych regulacji prawnych.

11. Zbiegi egzekucji administracyjnej i sądowej oraz egzekucji administracyjnych i wpływ ich rozwiązania na sytuację wierzyciela.

12. Nowe zasady naliczania i poboru kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji i ich wpływ na sytuację wierzyciela.

a) nowa definicja kosztów egzekucyjnych i podstawowe zasady ich naliczania i poboru.

b) opłata manipulacyjna;

c) opłata egzekucyjna,

 d) opłata za czynności egzekucyjne,

 e) wydatki egzekucyjne.

 f) przypadki obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi,

 g) przypadki zwrotu kosztów w przypadku niezgodnego z prawem wszczęcia i prowadzenia egzekucji, h) obciążenie zobowiązanego kosztami poprzednio prowadzonej egzekucji administracyjnej w wypadku podjęcia egzekucji ponownie,

i) wpłata bezpośrednio do wierzyciela a koszty powstałe po wszczęciu postępowania egzekucyjnego j) przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych,

k) uchylenie przepisu dotyczącego konieczności uiszczania opłaty komorniczej na rzecz organu egzekucji administracyjnej.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt                                                                             

  • 1 osoby –  420 zł netto + 23 % VAT

Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu finansowane jest co najmniej w 70 % ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online (MS Teams), materiały szkoleniowe i certyfikat w wersji elektronicznej (PDF)

Termin

Zajęcia odbywać się będą online w godzinach 09.00 – 14.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł go przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje szczegółowych informacji udziela:
Konrad Karolak
tel. 508 083 523
email: konrad.karolak@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na po-twierdzeniu konto.

Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wy-stawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Brak płatności nie jest jednoznaczny z automatyczna anulacją zgłoszenia. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny