Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa sądów i prokuratury w 2018 roku

Termin: 05.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansów publicznych i polityki rachunkowości na rok 2018 oraz zasad sporządzania sprawozdań typu RB z wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich, a także w zakresie wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego, sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych i sprawozdań finansowych. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej w świetle obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku nowych wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także nowe zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Ponadto na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia dotyczące zobowiązań i zaangażowania, należności sądowych, należności budżetowych cywilnoprawnych i publicznoprawnych niepodatkowych, a także zasad finansowania i klasyfikowania środków trwałych po zwiększeniu do 10 tys. zł wartości środków trwałych które mogą być amortyzowane jednorazowo.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych i księgowych sądów i prokuratury oraz dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa w roku 2018 – sąd i prokuratura jako jednostka budżetowa.
2. Konwencje pomiarowe funkcjonujące w systemie finansów publicznych oraz w rachunkowości i sprawozdawczości - zasada memoriału a zasada kasowa.
3. Budżet państwa i budżet środków europejskich a plan państwowego funduszu celowego – podstawowe definicje, podobieństwa i różnice, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
4. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej -  praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
5. Specyficzna rola rachunkowości budżetowej w systemie finansów publicznych - pojęcie polityki rachunkowości na rok 2018 w świetle nowego rozporządzenia o rachunkowości.
6. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2018 oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego.
7. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce wykonującej budżet i środków ujętych w planie finansowym państwowego funduszu celowego – wzory księgowań.
8. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań budżetowych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego – wzory księgowań, w tym należności sądowe, należności cywilnoprawne i publicznoprawne niepodatkowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz problem zobowiązań i zaangażowania, wykazywanego jako obrót strony MA konta 998.
9. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego – wzory księgowań.
10. Ewidencja księgowa podatku VAT w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego – wzory księgowań, zakupy z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT oraz omówienie wchodzącego od 1 lipca 2018 mechanizmu podzielonej płatności
i nowych wymogów JPK.
11. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych oraz aktywów trwałych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego – nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązująca w roku 2018 oraz zwiększenie do 10 tys. złotych wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, w tym problem prawidłowego zastosowania paragrafów 421, 424, 425, 605, 606, 611, 612 oraz paragrafu 472 powodujący zawyżanie wydatków bieżących i zaniżanie wydatków majątkowych.
12. Ewidencja wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy państwowego funduszu celowego a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich.
13. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu powiatu, planu państwowego funduszu celowego – zasady sporządzania sprawozdań typu „Rb” w roku 2018 w świetle nowego rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej.
14. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i jej specyfika.
15. Sprawozdawczość finansowa i nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018 – przygotowanie do sporządzenia nowego sprawozdania „Informacja dodatkowa”.
16. Wprowadzenie do reformy systemu budżetowego w Polsce – projektowane zmiany w zasadach polityki budżetowej, budżet na 3 lata, nowa klasyfikacja budżetowa, uporządkowanie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót