Szkolenia dla budżetu

Szkolenia Data Miejsce
KPA - najnowsze zmiany w przepisach, które weszły w życie od 1 czerwca 2017r. 28-08-2017
Warszawa
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za III kwartał 2017 r. 11-09-2017
Warszawa
Ochrona danych osobowych dziś oraz nowe wyzwania od maja 2018r. 13-09-2017
Warszawa
Przetarg nieograniczony od A - do Z jak poprawnie przygotować i przeprowadzić ten tryb po zmianie przepisów pzp 13-09-2017
Warszawa
Metodyka doboru próby w audycie i kontroli 14-09-2017
Warszawa
Zmiany w klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017 15-09-2017
Warszawa
Zmiany w ustawie o finansach publicznych i klasyfikacji budżetowej i ich wpływ na realizację dochodów i wydatków oraz udzielania ulg w spłacie należności 18-09-2017
Warszawa
Postępowanie egzekucyjne w administracji - nowe zasady egzekucji długów publiczno-prawnych 21-09-2017
Warszawa
Zasady gospodarowania majątkiem trwałym w jsfp w 2017 r. 25-09-2017
Warszawa
Finanse publiczne i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 29-09-2017
Warszawa
Należności cywilnoprawne i publicznoprawne w 2017 roku 29-09-2017
Warszawa
Zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych w funduszach europejskich 03-10-2017
Warszawa
Wydatki kwalifikowane w projektach POIiŚ 04-10-2017
Warszawa
Kontrola w administracji rządowej – doskonalenie warsztatu kontroli na podstawie ustawy 04-10-2017
Warszawa
Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego 09-10-2017
Warszawa
Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok 18-10-2017
Szczyrk
Nadzór i kontrola nad przyznawaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych i celowych organizacjom pozarządowym i jednostkom sektora finansów publicznych 20-10-2017
Warszawa