Akademia Raportu Rocznego

 

Konkurs „The Best Annual Report” kształtuje dobre praktyki w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Instytut Rachunkowości i Podatków regularnie organizuje wydarzenia poświęcone raportowaniu i sprawozdawczości finansowej spółek zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej.

 

  • Akademia Raportu Rocznego - coroczne wydarzenie podsumowujące prace Kapituły, oceniającej raporty zgłoszone do „The Best Annual Report”. Uczestnicy zapoznają się również z aktualnymi i planowanymi zmianami w raportowaniu.
  • Raportowanie Zintegrowane – omówienie nowego kierunku raportowania, w tym m.in.: filozofii raportowania zintegrowanego, Międzynarodowych Standardów Raportowania Zintegrowanego (IIRC), prezentacji danych finansowych i niefinansowych w raporcie zintegrowanym, ect.
  • Sprawozdanie z działalności - zajęcia warsztatowe prezentujące aktualne trendy w przygotowaniu sprawozdań z działalności przedsiębiorstw i instytucji finansowych na tle konkurencji krajowej i międzynarodowej.
  • Optymalizacja sprawozdania finansowego – zajęcia warsztatowe, poprzedzone wnikliwą analizą, mające na celu dostosowanie sprawozdania finansowego do charakteru spółki, zmniejszenie jego objętości oraz klarowną prezentację danych finansowych.
  • Aktualności MSSF/MSR - prezentacja zmian międzynarodowych standardów sprawozdawczości.

Szkolenie => Nowy MSSF 15 – ujmowanie przychodów w sprawozdaniach finansowych spółek

Szkolenie=> MSSF 16 „Leasing” NOWY MODEL UJĘCIA LEASINGU W KSIĘGACH I SPRAWOZDANIU WEDŁUG MSSF


  • Cash Flow – zasady prezentacji przepływów w sprawozdaniu finansowym spółek publicznych


  • Obowiązki informacyjne bieżące i okresowe dla spółek publicznych – przedstawienie zmian prawnych w zakresie wypełniania obowiązków bieżących i okresowych oraz sankcji dla osób odpowiedzialnych

Szkolenie=> Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółek publicznych w aspekcie zmian prawnych (MAD/MAR, MSSF/MSR i Ustawy o biegłych rewidentach (…), UoR i Dyrektywy 2014/95/UE, projektu Rozporządzenia o obowiązkach bieżących i okresowych)


  • MAR/MAD - obowiązki informacyjne na rynku regulowanym w reżimie Market Abuse Regulation

  • Komitety audytu – zadania i odpowiedzialność, współpraca z biegłym rewidentem w świetle zmian prawnych

Szkolenie=> Zmiany w funkcjonowaniu komitetów audytu i rad nadzorczych w aspekcie ustawy o biegłych rewidentach, KSH

  • Dane niefinansowe w raportowaniu spółek publicznych.