Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w księgowości budżetowej w 2018 roku

Termin: 05.07.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste użytkownikowi wieczystemu w księgowości urzędów jednostek samorządu terytorialnego, w świetle rozwiązań ewidencyjnych funkcjonujących w latach minionych i w świetle nowego planu kont i nowego wzoru bilansu za rok 2018 .

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych i księgowych samorządowych jednostek budżetowych (urzędów) oraz wydziałów gospodarki nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA
1. Użytkowanie wieczyste – co to jest i jaką ma treść ekonomiczną?
2. Problem podstawowych pojęć z ustawy o finansach publicznych i z ustawy o rachunkowości a obowiązujące od 1 stycznia 2002 roku zmiany ustawy o rachunkowości w zakresie ujęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu, komunikat 17/DR/2001 Ministerstwa Finansów z dnia 5.10.2001 – inwestycje według ustawy o rachunkowości a inwestycje według ustawy o finansach publicznych.
3. Typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa, ewidencja bilansowa jako środek trwały, ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna, ewidencja bilansowa jako aktywa finansowe i związane z nim różnice bilansowe – utrata porównywalności danych bilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
4. Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości a grunty oddane w użytkowanie wieczyste.
5. Definicja środków trwałych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe a grunty oddane w użytkowanie wieczyste.
6. Definicja środków trwałych według KŚT 2010 i nowej KŚT 2016 a grunty oddane w użytkowanie wieczyste.
7. Definicja środków trwałych według obowiązującego do końca 2017 roku rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 a grunty oddane w użytkowanie wieczyste.
8. Definicja środków trwałych według nowego obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku a grunty oddane w użytkowanie wieczyste
9. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste jako nowa pozycja bilansowa w bilansie za rok 2018 a problem obowiązujących w roku 2018 definicji środków trwałych w nowym planie kont.
10. Standardy międzynarodowe rachunkowości dla sektora publicznego a grunty oddane w użytkowanie wieczyste i ich związek z nieruchomościami inwestycyjnymi – projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczącego prawa użytkowania wieczystego gruntów.
11. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i podstawowe księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste.
12. Wprowadzenie do ewidencji bilansowej roku 2018 gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych w roku 2017 w ewidencji pozabilansowej.
13. Zasady księgowania opłaty pierwszej i opłat rocznych.
14. Odpowiedzi na pytania - czy możliwa jest prawidłowa rachunkowość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przy obecnym stanie prawnym?

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót