Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok

- rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji
- inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych
- przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego

Termin: 14.12.2017 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad
rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane  jest do  skarbików, głównych księgowych, pracowników działów finansowych, księgowych i ekonomicznych jednostek sektora finansów publicznych.
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki  oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i finansowych.
2. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
3. Korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. Koszty  i zobowiązania na przełomie roku budżetowego.
5. Rozliczenie zaliczek udzielonych pracownikom.
6. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:
a) odsetek  za zwłokę,
b) odpisów aktualizujących  wartości  należności,
c) odpisów  z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych,
d) zaangażowania wydatków itp.
7. Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w rachunkowości sfery finansów publicznych:
a) zasady wynikające z art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości i rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont,
b)  obowiązki kierownika jednostki oraz dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
c) spis z natury i zasady ogólne jego przeprowadzania i  rozliczenie inwentaryzacji (ustalenie różnic, wyjaśnienie przyczyn zaistniałych różnic, ich rozliczenie i zakończenie czynności rozliczeniowych z wnioskami i decyzjami),
d) przykłady błędów popełnianych podczas przeprowadzanej inwentaryzacji.
8. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
9. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią  podstawę   prawidłowego sporządza rocznego  sprawozdania finansowego.
10. Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach  Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
a) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
b) w rachunku strat i zysków,
c) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.
11. Dyskusja wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 9:00 – 14:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót