Rachunkowość samorządowych instytucji kultury

- zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące instytucji kultury obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Termin: 25.01.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:
- środki trwałe - zmiany klasyfikacji,
- ewidencja dotacji celowej lub pożyczki otrzymanej z jednostki samorządu terytorialnego,
- zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące instytucji kultury obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.,
- księgowania związane z zamknięciem roku 2017,
- zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do  kierowników, głównych księgowych i księgowych samorządowych instytucji kultury .

PROGRAM SZKOLENIA

1. Środki trwałe - zmiany klasyfikacji, zapisy w polityce rachunkowości dotyczące wyceny środków trwałych z uwzględnieniem zapisów KSR Nr 11, inwentaryzacja.
2. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych, środków zewnętrznych, otrzymanych nieodpłatnie.
3. Ewidencja środków zewnętrznych - z Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych  w instytucjach kultury.
4. Ewidencja dotacji celowej lub pożyczki otrzymanej z jednostki samorządu terytorialnego na współfinansowanie projektów.
5. Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące instytucji kultury obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.
6. Księgowania związane z zamknięciem roku 2017 wynik finansowy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ prowadzący, przeksięgowanie wyniku.
7. Zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 290zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 250 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót