Problemy w prowadzeniu rachunkowości budżetowej jednostek sektora finansów publicznych

Termn: 16-17.05.2019 r. / Miejsce: Kazimierz Dolny

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat rachunkowości budżetowej, gospodarki składnikami majątkowymi jednostki (sposoby nabywania, wyceny, prowadzenia ewidencji, zbywania) oraz klasyfikowania zgodnie z KŚT, w tym ustalania stawki amortyzacyjnej i zakładanie tabel amortyzacyjnych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa dotyczących umorzenia/amortyzacji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  pracownicy działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownicy oraz pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania i zbywania składników majątkowych w JST, opisywania dokumentów, ewidencjonowania, amortyzowania/umarzania, inwentaryzowania, znakowania i innych czynności dotyczących szeroko rozumianej gospodarki majątkiem pozostającym w zasobach jednostki. Szkolenie kierowane jest również do osób, które chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym oraz biorących udział w czynnościach przed, w trakcie i po inwentaryzacji.

PROGRAM SZKOLENIA

I dzień 16.05.2019 r.

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową:
 2.  Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych
 3. Rodzaje upoważnień udzielanych przez organ stanowiący i zarząd oraz kierowników endostea
 4. Plan Finansowy – opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego
 5.  Zaciąganie zobowiązań przez kierownika jednostki budżetowej (w roku i wykraczających poza rok budżetowy)
 6. Dokumentacja wewnętrzna z zakresu rachunkowości jednostki budżetowej.
 7. Omówienie realizowanych zadań jednostki budżetowej  z zakresu administracji rządowej i zadań własnych.
 8. Dochody i wydatki; przychody i koszty – jakie są zasady wyceny i księgowania w roku 2018 i 2019 ? Konstrukcja planu finansowego. Należność i zobowiązania budżetowe – jak ujmować je w księgach i w sprawozdaniach budżetowych. Przychody i koszty księgowe – zasady wyceny, księgowania i grupowania w 2018 r. i 2019 r. 
 9. Zarządzanie dokumentami księgowymi w jednostce budżetowej. Jak skonstruować harmonogram pracy działu księgowości? Jak prawidłowo powinien przebiegać obieg dokumentów księgowych?
 10. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 11. Dokumentacja środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
 12. Istota, cel i zakres inwentaryzacji.

II dzień 29.03.2019 r.

 1.     Metody przeprowadzania inwentaryzacji:
 • Spis z natury
 • Uzgadnianie sald.
 • Weryfikacja sald.
 1.     Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.
 2.     Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza.
 3.     Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie oraz po inwentaryzacji, w tym:
 • Wydanie zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji.
 • Przykładowy harmonogram prac przed, w trakcie jak i po inwentaryzacji.
 • Szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej/ zespołów spisowych;
 • Zadania przewodniczącego komisji;
 • Zadania komisji inwentaryzacyjnej;
 • Zadania zespołu spisowego.
 1. Zmiana klasyfikacji budżetowej. Jakie zmiany obowiązują w klasyfikacji od stycznia 2019 r.?
 2. Sprawozdawczość. Terminy i formy przekazywania. Sprawozdawczość budżetowa w roku 2018 2019 (po zmianach). Sprawozdania finansowe (omówienia zasad sporządzania „informacji dodatkowej”)
 3. Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zajęcia odbywać się będą w

Hotel Villa Bohema

ul. Małachowskiego 12,

24-120 Kazimierz Dolny.
http://villabohema.pl/

Koszt uczestnictwa

jednej osoby 1390 zł netto +23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1300 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie od dnia 15.05 (od 14:00) do 17.05 (do 12:00),

- nocleg w pokojach dwuosobowych (nocleg w pokoju jednoosobowym za dopłatą w kwocie 150 zł netto),

- wyżywienie od kolacji w dniu 27.03 do obiadu
w dniu 29.03,

- materiały szkoleniowe,

- przerwa kawowa w dniu 16-17.05

- korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi (kompleks basenowy czynny w godzinach 08:00 – 22:00) oraz parkingu (jedno miejsce parkingowe na poczet jednego pokoju)

- uroczysta kolacja

- atrakcja (przejażdżka jeepami)

- ubezpieczenie NNW.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,

fax (22) 46-49-752,

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 10 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane
do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 14 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100% ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)