Rachunkowość i sprawozdawczość Domów Maklerskich

- zasady rachunkowości w Domach Maklerskich
- fundusze gwarancyjne, depozyty zabezpieczające, fundusz rekompensat
- sporządzanie sprawozdań bieżących, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych

SESJA I    13-14.09.2019r. (piątek -4h, sobota -8h)
SESJA II   27-28.09.2019r. (piątek -4h, sobota -8h)

 

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy merytorycznej uczestników z zagadnień dotyczących prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych w Domach Maklerskich. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: zasady zawierania transakcji na rachunek własny, otwieranie rachunków inwestycyjnych dla klientów i zawieranie transakcji, sporządzanie sprawozdań bieżących, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych a także rozliczenia podatkowe klientów.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów ds. finansowych, dyrektorów finansowych, dyrektorów departamentów ryzyka, głównych księgowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką rachunkowości i sprawozdawczości w Domach Maklerskich.

PROGRAM

1.    Zasady rachunkowości w Domach Maklerskich
 a)    plan kont
 b)    zasady zawierania transakcji na rachunek własny:
        - wyodrębnienie portfela handlowego i niehandlowego
        - limity
        - zlecenia
        - księgowania
c)    otwieranie rachunków inwestycyjnych dla klientów i zawieranie transakcji:
        - zawarcie umowy z klientem i klasyfikacja do odpowiedniej kategorii
        - przypisanie odpowiednich kont finansowych i ewidencyjnych w celu dalszej obsługi
        - składanie zleceń i odpowiednie księgowania
        - zawieranie transakcji
        - rozliczenia transakcji i księgowania na kontach klientów dotyczące rynku kasowego
        - zasady rozliczeń
        - księgowania finansowe
        - ewidencja instrumentów finansowych
 d)    rozliczenia z rynkiem (płatnik, KDPW_CCP)
 e)    rozliczenia transakcji i księgowania na kontach na rynku terminowym:
       - księgowania finansowe
       - ewidencja instrumentów finansowych
  f)   fundusze gwarancyjne, depozyty zabezpieczające, fundusz rekompensat

2. Sprawozdawczość Domów Maklerskich
 a)    sporządzanie sprawozdań:
        -bilans
        -rachunek zysków i strat
        -zmiany w kapitałach
        -przepływ środków pieniężnych
        - informacja dodatkowa
 b)    sprawozdania bieżące
 c)     sprawozdania miesięczne
 d)    sprawozdanie kwartalne
 e)    sprawozdania półroczne i roczne

3. Rozliczenia podatkowe klientów -  sporządzanie informacji podatkowej PIT-8C

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  1790 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 1690 zł/os netto + 23 %VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane
w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych oraz przerw kawowych. Nie obejmuje obiadów oraz noclegu.

Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy
w następujących godzinach:
13.09.2019r. –  16.00 – 20.00.
14.09.2019r. –  9.00 – 16.00.
27.09.2019r. –  16.00 – 20.00.
28.09.2019r. –  9.00 – 16.00.


O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/  53-70-181
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.