KURS RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA dla zaawansowanych - 28h

Nowe rozporządzenie MRiF z dnia 13.09.2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont … (Dz.U. z 2017 pozycja 1911)

TERMINY SESJI:

  • 24-25.03.2018r.
  • 14-15.04.2018r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest
przekazanie uczestnikom pełnej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej zarówno w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem ws. Rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych z września 2017 r. Prowadzący wskaże również najczęściej pojawiające się błędy i nieprawidłowości stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
Kurs obejmuje 28 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do osób pracujących w  komórkach finansowo-księgowych (dyrektorów, skarbników, głównych księgowych, naczelników, księgowych, specjalistów itd.)  a także osób zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem i kontrolą zarządczą jednostek budżetowych sektora rządowego i samorządowego.

PROGRAM KURSU
BLOK 1
1. Sektor finansów publicznych – ogólna charakterystyka.
2. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostki sektora finansów publicznych:
a) zasady tworzenia, przekształcania i likwidowania,
b) ustrój wewnętrzny (brak osobowości prawnej, kierownik jednostki, główny księgowy, audytor wewnętrzny),
c) rola i miejsce  jednostek budżetowych w podsektorze rządowym i samorządowym,
d) powiązanie z budżetem – metoda finansowania brutto, plan finansowy jednostki budżetowej.
3. Podstawy prawne dotyczące systemu rachunkowości budżetowej – ustawa o rachunkowości – zasady ogólne, ustawa o finansach publicznych – zasady szczególne.
4. Nadrzędne zasady rachunkowości oraz ich modyfikacja poprzez szczególne zasady dotyczące rachunkowości budżetowej.
5. Polityka rachunkowości – podstawowe narzędzie kształtowania systemu rachunkowości w jednostce, a ograniczenia ustawowe dla jednostki budżetowej – ustawa o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów
6. Nieobligatoryjne elementy polityki rachunkowości w jednostce budżetowej, np. instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa – zakres swobody ich ustalania dla kierownika jednostki budżetowej
7. System kontroli zarządczej w jednostce budżetowej – podstawa prawna, zasady funkcjonowania, modelowanie i (samo)ocena w odniesieniu do systemu rachunkowości budżetowej.
BLOK 2
1. Zasady dysponowania przez jednostkę budżetową majątkiem, trwały zarząd jako szczególna forma władania nieruchomością.
2. Majątek trwały w jednostce budżetowej:
a) źródła finansowania – środki pochodzące z budżetu ujęte w planie finansowy jednostki budżetowej, sumy na zlecenie, fundusze celowe,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, majątek o wartości do 3.500 i powyżej wartości, Zespół 0 – zasady budowy ewidencji syntetycznej, analitycznej i szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
3. Majątek obrotowy w jednostki budżetowej:
a) występowanie majątku obrotowego rzeczowego, należności i rozliczeń, środków pieniężnych, rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej,
b) zasady wyceny i ewidencji – w tym, aktualizacja wyceny wartości należności,  zespół kont 1, 2, 3, 6 – zasady funkcjonowania poszczególnych kont, możliwe warianty ewidencji rzeczowych aktywów obrotowych.
4. Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem ewidencji i rozliczeń unijnych
5. Inwentaryzacja
6. Błędy i nieprawidłowości najczęściej stwierdzane przez kontrole zewnętrzne w zakresie ewidencji księgowej, inwentaryzacji i sprawozdawczości, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
BLOK 3
1. Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej – pasywa – fundusz jednostki i wynik finansowy – ogólna charakterystyka, zasady ewidencji w Zespole kont 8 – sens ekonomiczny funduszu jednostki.
2. Zobowiązania jednostki budżetowej – ogólna charakterystyka, podział na zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe (prawo do zaciągania zobowiązań), zasady wyceny i ewidencja zobowiązań w Zespole kont 2.
3. Działalność operacyjna, pozaoperacyjna i finansowa jednostki budżetowej w odniesieniu do jej statutu – możliwości funkcjonowania jednostki budżetowej na poszczególnych poziomach.
4. Modele rachunku kosztów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce budżetowej.
5. Wydatek budżetowy:
a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa,
b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych,
d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania,
e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy.
6. Dochody budżetowe:
a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła dochodów,
b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada memoriałowa,
c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych,
d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach rachunkowych jednostki –   przypis należności, pobranie dochodu,
e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, terminy.
BLOK 4
1. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostki budżetowej –  cele sprawozdawczości.
2. Ograniczenia informacyjne sprawozdawczości jednostki budżetowej w obecnych uwarunkowaniach prawnych.
3. Zmiany w rachunkowości budżetowej od 2018 r.:
a) zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont - po nowelizacjach wprowadzonych i przygotowywanych dla Budżetu Państwa, JST, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - w 2017 r. i w 2018r.
b) przychody i koszty - konta zespołu „7”, 4” - ewidencja, opis i przyporządkowanie do paragrafów- po zmianach.
c) realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja - dochody przypisane i nieprzypisane:
- na podstawie różnych dokumentów,
- nadpłaty i zaległości,
- odraczanie terminu płatności,
- rozłożenie na raty,
- umorzenia i przedawnienia.
4. Rozliczenia międzyokresowe przycho

WARUNKI ORGANIZACYJNE
KOSZT UCZESTNICTWA
- jednej osoby - 1190 zł  brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  1090 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9:00-15:00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.


KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:                
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl     

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 10 dni przed terminem kursu na konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania)

<<< powrót