KURS KADRY I PŁACE - 72h, KOD ZAWODU: 242310

TERMINY SESJI:
SESJA I    21-22.10.2017r.
SESJA II    18-19.11.2017r.
SESJA III    2-3.12.2017r.
SESJA IV    15-16-17.12.2017r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w działach kadr i płac. Po ukończonym kursie uczestnicy otrzymają certyfikaty specjalistów ds. kadr i płac, które są potwierdzeniem zdobytej wiedzy w zakresie prawa pracy, obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zobowiązań podatkowych, a także oprogramowania do rozliczeń pracodawców z pracownikami (Płatnik itp.)

Zajęcia prowadzą doświadczeni fachowcy, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką. Są wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładowo-seminaryjnej z duża ilością ćwiczeń i zajęć praktycznych. Wykładowcy w trakcie prowadzenia zajęć odwoływać się będą do obowiązujących przepisów, aktów prawnych, własnych praktyk oraz doświadczeń zawodowych.

Kurs obejmuje 72 godz. zajęć i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą podjąć lub kontynuować pracę w działach kadrowo-płacowych średnich i dużych firm, księgowych małych firm oraz pracowników biur rachunkowych.

PROGRAM KURSU
I. KADRY 

1. Formy zatrudnienia:
a)  zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych:
- zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi,
- kluczowe zapisy umowy,
- zmiany od 01.01.2017 r. (minimalna stawka godzinowa, potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia),
- powództwo o ustalenie stosunku pracy,
- kontrola PIP,
- umowa cywilnoprawna a obowiązki BHP (szkolenie BHP, badania profilaktyczne),
b)  „samozatrudnienie”,
c)  umowa o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy – zmiany obowiązujące od 22.02.2016 r.:
- rodzaje umów o pracę,
- umowa o pracę na okres próbny: czas trwania, powtarzalność,
- umowa o pracę na czas określony: z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 01.07.2016 r. (limit ilościowy oraz limit czasowy, przyczyny zawarcia umowy),
- umowa o pracę na czas nieokreślony,
- umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika („na zastępstwo”) w okresie przejściowym po nowelizacji Kodeksu pracy,
d) „leasing pracowniczy” – zasady zatrudniania pracowników tymczasowych.
2. Umowa o pracę:
a) nowy wzór umowy o pracę obowiązujący od 22.02.2016 r.,
b) treść umowy o pracę,
c) forma umowy o pracę (czy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna?),
d) dokumentacja przy nawiązaniu stosunku pracy (wzory),
e) termin zawarcia umowy o pracę.
3. Ustanie stosunku pracy:
a) wygaśnięcie:
- przyczyny wygaśnięcia umowy o pracę,
- obowiązki pracodawcy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika,
b) rozwiązanie umowy o pracę:
- okresy wypowiedzenia obowiązujące od 22.02.2016 r.,
- prawidłowe formułowanie przyczyn rozwiązania umowy o pracę,
- obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o prace,
- rozliczenie z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy ,
- odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z przepisami prawa wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę,
- ochrona pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy pracę,
- zwolnienie grupowe, zwolnienie indywidualne a prawo do odprawy,
- świadectwo pracy: treść, termin wystawienia, prostowanie treści świadectwa pracy (wzór świadectwa pracy) – zmiany obowiązujące od 01.01.2017 r.,
- rozwiązywanie kazusów,
4. Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy oraz odpowiedzialność za ich naruszenie:
a) odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników (umowa o odpowiedzialności za mienie powierzone),
b) kary porządkowe.
5. Czas pracy i jego ewidencjonowanie:
a) co jest wliczone do czasu pracownika,
b) zwolnienia niewliczane do czasu pracownika,
c) systemy czasu pracy,
d) praca w godzinach nadliczbowych:
- polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
- prawo odmowy pracy w godzinach nadliczbowych,
- ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych,
- rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
e) praca w porze nocnej, w niedziele i święta,
f) odpoczynek pracownika:
- przerwa od pracy przed komputerem,
- 15 przerwa wliczana do czasu pracy pracownika,
- „przerwa lunchowa” – czy pracownik może zrezygnować?
- odpoczynek dobowy i tygodniowy,
- urlop wypoczynkowy: wymiar, zasady udzielania, urlop na żądanie (czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?),
g) lista obecności, harmonogram, ewidencja czasu pracy – zasady prowadzenia.
6. Ochrona rodzicielstwa po zmianach wprowadzonych 02.01.2016 r., pracy młodocianych oraz pracowników niepełnosprawnych:
a) ochrona pracy kobiet w ciąży,
b) urlop macierzyński  (wzór wniosku),
c) urlop rodzicielski (wzór wniosku),
d) urlop ojcowski (wzór wniosku),
e) urlop wychowawczy (wzór wniosku),
f) pracownik rodzic – opieka nad dzieckiem zdrowym (wzór wniosku),
g) ochrona pracy młodocianych,
h) korzyści zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego,
i) dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego,
j) rozwiązywanie kazusów.
7. Umowa o zakazie konkurencji:
a) zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (wzór umowy),
b) zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy (wzór umowy),
c) forma umowy, odpowiedzialność z tytułu naruszenia zakazu, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.
8. Kontrola PIP w praktyce:
a) przebieg kontroli,
b) dokumentacja kontroli,
c) odpowiedzialność pracodawcy (wysokość grzywny),
d) wniosek o ukaranie,
e) przykłady z praktyki kontroli.
9. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji personalnej – kompletowanie teczki akt osobowych.
II. OBOWIĄZKI PRACODAWCY WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
b) ubezpieczenia obowiązkowe,
c) ubezpieczenia dobrowolne,
d) zgłoszenie, zmiany i korekty deklaracji,
e) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
f) błędy w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
g) oddelegowanie pracowników do pracy za granicą a ubezpieczenie społeczne.
2. Informowanie ubezpieczonych o stanie kont indywidualnych
a) wysyłka przez ZUS informacji o składkach,
b) zmiany dotyczące obowiązków płatnika składek związane z informowaniem ubezpieczonych.
3. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:
a) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby,
b) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego,
c) zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego,
d) świadczenie rehabilitacyjne,
e) zasiłek wyrównawczy,
f) zasiłek macierzyński,
g) zasiłek opiekuńczy,
h) podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników,
i) podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych innych niż pracownicy,
j) okres, z którego ustala się podstawę wymiaru,
k) przychód stanowiący podstawę wymiaru,
l) premie i nagrody oraz inne składniki uwzględniane w podstawie wymiary,
m) zasady i terminy wypłaty zasiłków.
4. Praktyczne wypełnianie dokumentów przekazywanych do ZUS:
a) dokumenty potrzebne do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych płatnika oraz ubezpieczonych,
b) rodzaje formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
c) praktyczne naliczenie składek i wypełnianie formularzy za,
d) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
e) pracowników i zleceniobiorców,
f) osoby na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłki macierzyńskie.
III. PŁACE 
1. Wynagrodzenie za pracę:
a) stawka wynagrodzenia – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna,
b) składniki wynagrodzenia za pracę (dodatki obligatoryjne i fakultatywne),
c) świadczenia pozapłacowe jako składniki wynagrodzenia,
d)minimalne wynagrodzenie za pracę: wysokość, składniki,
e) sposób wypłaty wynagrodzenia - pod jakim warunkiem wynagrodzenie może być przelane na rachunek bankowy (wzór oświadczenia / wniosku pracownika),
f) termin wypłaty wynagrodzenia,
g) zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu,
h) regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę:
a) potrącenia dokonywane bez zgody pracownika i za zgodą pracownika,
b) granice potrąceń z wynagrodzenia,
c) obowiązki pracodawcy w przypadku komorniczego zajęcia wynagrodzenia za pracę.
3. Wynagrodzenie za czas choroby:
a) pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie,
b) zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
c) wynagrodzenie za czas choroby,
d) zasiłek chorobowy,
e) zasiłek opiekuńczy,
f) zasiłek macierzyński,
g) świadczenie rehabilitacyjne,
h) wypadki przy pracy i choroby zawodowe-zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu,
i) zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych,
j) zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych.
4. Zasady wyliczania wynagrodzeń:
a) pojęcie brutto – netto,
b) płaca minimalna,
c) zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu,
d) górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne,
e) zasady ustalania podatku dochodowego,
f) progi podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna,
g) potrącenia obowiązkowe i dobrowolne,
h) kwota wolna od potrąceń,
i) zasady wyliczania.
5. Korekty dokumentów płacowych i ich konsekwencje:
a) przyczyny powodujące korekty list płac, sposoby dokonywania korekt –przykłady,
b) korekty podatku dochodowego-przykłady,
c) korekty dokumentów zgłoszeniowych,
d) korekty deklaracji ZUS,
e) korekty PFRON,
f) wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem.
6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych:
a) miesięczne i roczne rozliczenie podatku z Urzędem Skarbowym,
b) miesięczne rozliczenie składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
c) miesięczne rozliczenie składki z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Umowa zlecenia i umowa o dzieło.
IV. ZAJĘCIA KOMPUTEROWE „PŁATNIK” 
1. Instalacja oraz  funkcje programu-omówienie.
2. Tworzenie kartotek osób ubezpieczonych w programie.
3. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego – ogólne zasady.
4.Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, oraz dokumentów zgłoszeniowych korygujących ZUS ZIUA i ZUS ZUA.
5. Ogólne zasady tworzenia i przekazywania do ZUS miesięcznych dokumentów rozliczeniowych.
6. Wypełnianie dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA z zastosowaniem prawidłowych kodów ubezpieczenia i terminu składania deklaracji.
7. Wykazywanie w dokumentach rozliczeniowych zwolnień lekarskich. Ustalanie prawidłowej podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wykazywanie prawidłowej przyczyny przerwy w ubezpieczeniach społecznych.
8. Sporządzanie korekt dokumentów rozliczeniowych za pomocą programu Płatnik.
9. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez płatników składek.
10. Podsumowanie kursu.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby - 1690 zł  brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  1600 zł/os brutto

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin

Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9.00-16.00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:                
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl     

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 10 dni przed terminem kursu na konto Instytutu. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania)

<<< powrót