LETNI KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ od podstaw - 21 h

TERMINY SESJI:

  • 24-26.08.2017r.

MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe  wraz  z praktycznymi zadaniami opracowane na podstawie aktualnych przepisów prawa. Szczegółowo przedstawione zostaną zasady i praktyka gospodarki finansowej jsfp obejmujące procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania jej majątkiem, w odniesieniu do specyficznych zasad finansowania jednostek  oraz ścisłej regulacji zasad gospodarowania środkami publicznymi będącymi w ich  dyspozycji.

Kurs obejmuje 21 godz. dydaktyczne zajęć i kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, a także zajmujących się kontrolą wewnętrzną i audytem oraz kontrolą zarządczą.

PROGRAM KURSU
I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA.
1. Podstawy prawne w zakresie  zasad gospodarki finansowej i rachunkowości jednostek sfery finansów publicznych:
a)omówienie najważniejszych zmian mających wpływ na prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych w 2017r,
b) jakie uproszczenia wynikające z uor mogą stosować jednostki budżetowe.       
2. Zasygnalizowanie zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązujących w 2017 r.:
a) dodatkowe wyjaśnienia do wybranych paragrafów.
3. Przepisy wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości w tym m. in. zakładowy plan kont i inne uregulowania – zagadnienia ogólne.
4. Ewidencja planu finansowego i zaangażowania wydatków budżetowych w jsfp:
a) ujęcie księgowe i prezentacja w sprawozdaniach.

II DOCHODY  I  WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ICH EWIDENCJA.
1. Pojęcie dochodów budżetowych, ich rodzaje i ewidencja wg  aktualnych zasad:
a) dochody przypisane i nieprzypisane – ewidencja na kontach,
b) ewidencja syntetyczna  na kontach zespołu „7”,
c) ewidencja analityczna w układzie dłużników,
d) organy i jednostki upoważnione do umarzania należności.
2.Pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty).
3.Pojecie wznowienia wydatków (korekta kosztów); podstawa prawna, dokumentacja.
4. Najczęściej popełniane błędy formalno-rachunkowe przez jednostki sporządzające  sprawozdania.
5. Uchybienia popełniane w polityce rachunkowości w zakresie ewidencji zobowiązań.
6. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

III MAJĄTEK TRWAŁY W JSFP WG OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD.
1. Uregulowania prawne dotyczące zasad gospodarowania, amortyzacji i ewidencji oraz rozliczania środków trwałych w budowie w jsfp z uwzględnieniem  ustaw z dnia 16 grudnia 2016 r.  o przepisach  wprowadzających  ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Obowiązujące  zasady rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków wynikające z ustawy o rachunkowości i aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów  oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Aktywa  trwałe  jakie powinny być ewidencjonowane na kontach zespołu 0 wg  aktualnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów.
4. Obowiązująca Klasyfikacja środków trwałych (jak  i kiedy ją stosować )  wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r Dz. U z 2016r poz. 1864):
a) nowe podziały klasyfikacji środków trwałych,                                                                                         
● zmiany w grupie 0 – „Grunty”,
● scalenie podgrup i rodzajów,
● wprowadzenie nowych kategorii rodzajów środków trwałych,
● powiązanie środków trwałych w KŚT z aktualnymi symbolami PKOB i PKWIU.
5. Podział rodzajowy, zasady klasyfikowania środków trwałych oraz amortyzacji i umarzania.
6. Ewidencja środków trwałych:
a) wartość początkowa środków trwałych,
b) zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,
c) ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych),
d) zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
7. Różnice między ulepszeniem  a remontem  w środkach trwałych (praktyczne porady).
8. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje):
a) podejście do środków trwałych w budowie (inwestycje),
b) zasady finansowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycje).
9. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzowanie i umarzanie:
a) pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. oraz zasady amortyzacji i umarzania,
b) ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych,
c) licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy należy stosować?).
10. Pozostałe środki trwałe (szczegółowa ewidencja ilościowo – wartościowa):
a) ewidencja i umarzanie pozostałych środków trwałych,
b) ewidencja ilościowa środków trwałych a wykorzystanie zasady istotności,
c) dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu ewidencji składników majątku trwałego o niskiej wartości początkowej.

IV INWENTARYZACJA, CEL I JEJ ROLA W RACHUNKOWOŚCI SFERY FINANSÓW PUBLICZNYCH (zasady wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont).
1. Podstawy prawne   w zakresie zasad inwentaryzacji AKTUALNIE obowiązujące.
2. Inwentaryzacja – definicja i jej rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
3. Poszczególne etapy inwentaryzacji.
4. Rodzaje inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość  ich przeprowadzania.
5. Metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników  majątkowych.
6. Osoby odpowiedzialne za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) obowiązki kierownika jednostki oraz dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
7. Zasady dokumentowania faktu przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji.
8. Przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie wyników inwentaryzacji:
a) przygotowanie inwentaryzacji,
b) opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji.
9. Składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury:
a) komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe,
b) przebieg spisu z natury – krok po kroku,
c) różnice inwentaryzacyjne (zasady ewidencjonowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych).
10.  Zasady odpowiedzialności pracowników za powstałe niedobory i szkody majątkowe.
11. Składniki majątku podlegające inwentaryzacji metodą uzgodnienia oaz weryfikowania sald.
12 .Zasygnalizowanie  nieprawidłowości dotyczących  inwentaryzacji  – najczęściej występujących  i kwestionowanych przez służby kontrolne.

V ZASADY ZAMYKANIA  ROKU I SPORZĄDZANIA BILANSU  ZAMKNIĘCIA.
1.Niezbędne czynności przygotowawcze związane z zamknięciem  roku budżetowego  to między innymi:
a) ustalenie terminu wpływu dokumentacji finansowej do jednostki oraz terminu rocznych sprawozdań: budżetowych i finansowych,
b) rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji,
c) korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
d) ustalenie kosztów i zobowiązania na przełomie roku budżetowego,
e) rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów itp.
2. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.
3. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią podstawę prawidłowego sporządza rocznego sprawozdania finansowego.
4. Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
a) w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
b) w rachunku strat i zysków,
c) w dodatkowych informacjach i objaśnieniach  do B.Z.

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa
- jednej osoby -  890 zł  brutto
- dwóch osób z jednej firmy -  850 zł/os brutto

Cena obejmuje koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu, a nie obejmuje noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach 9.00-15.00.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowe informacje:
Monika Zawistowska
tel. (22) 46-49-718, fax (22) 46-49-752
e-mail: monika.zawistowska@irip.pl     

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem kursu na konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem kursu.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty.

Zgłoszenie uczestnictwa na kurs (do pobrania)

<<< powrót