Akademia finansów publicznych 2019

- klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie

- zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego, księgi organu podatkowego i księgi jednostki

- nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018/2019

Termin: 29-30.08.2019 r. / Miejsce: Zakopane

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania systemu finansów publicznych, zasad prowadzenia gospodarki budżetowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zasad prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej w Polsce. Na szkoleniu omówione zostaną zasady systemu finansów publicznych oraz nadrzędne zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jakie obowiązują w Polsce w roku 2019.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane  do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych) oraz samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej a także księgowych oraz pracowników służb finansowych administracji rządowej i podległych jej jednostek.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień I

 1. Finanse publiczne i ich rola w funkcjonowaniu państwa i samorządu terytorialnego w roku 2019.
 2. Konwencje pomiarowe funkcjonujące w systemie finansów publicznych oraz w rachunkowości i sprawozdawczości - zasada memoriału a zasada kasowa.
 3. Budżet państwa, budżet środków europejskich a budżet jednostki samorządu terytorialnego – podstawowe definicje, podobieństwa i różnice.
 4. Plany finansowe jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich przygotowania i wykonywania.
 5. Podstawowe definicje obowiązujące w finansach publicznych i rachunkowości budżetowej -  praktyczne znaczenie inwestycji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych a odmienna definicja inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
 6. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych – grupowanie wydatków 2019.
 7. Specyficzna rola rachunkowości budżetowej w systemie finansów publicznych - pojęcie polityki rachunkowości na rok 2019 w świetle nowego rozporządzenia o rachunkowości.
 8. Zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu finansowego (budżetowego), księgi organu podatkowego i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu w roku 2019.
 9. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej oraz powiązanie i rozliczenie z budżetem dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez jednostki wykonujące budżet i plan finansowy.
 10. Zasady ewidencji księgowej dochodów i wydatków,  należności i zobowiązań,  przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy z uwzględnieniem problemów dot. podatku VAT– przykłady.

Dzień II

 1. Zasady ewidencji księgowej aktywów obrotowych oraz aktywów trwałych w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy – nowa klasyfikacja środków trwałych obowiązująca w roku 2019 oraz zwiększenie do 10tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych i ich finansowanie.
 2. Zasady ustalania wyniku finansowego w jednostce wykonującej budżet i plan finansowy, a zasady ustalania wyniku wykonania budżetu.
 3. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostek pozabudżetowych – zasady sporządzania sprawozdań typu „RB”.
 4. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych i jej specyfika.
 5. Sprawozdawczość finansowa i nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018/2019 – bilans wykonania budżetu, bilans jednostki, bilans placówki, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian funduszu jednostki, informacja dodatkowa.
 6. Specyfika nowej informacji dodatkowej i jej związek z danymi wykazywanymi w sprawozdawczości finansowej i w sprawozdaniach typu „RB”.
 7. Analiza danych budżetowych prezentowanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej – przykłady typowych nieprawidłowości.

Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Miejsce szkolenia

Hotel Czarny Potok

Ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20,

34-500 Zakopane

Koszt uczestnictwa:

jednej osoby 1490 zł netto +23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1400 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT
w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:

- zakwaterowanie od dnia 28.08 (od 14:00) do 30.08 (do 12:00),

- nocleg w pokojach dwuosobowych (nocleg w pokoju jednoosobowym za dopłatą w kwocie 150 zł netto),

- wyżywienie od kolacji w dniu 28.08 do obiadu w dniu 30.08,

- zaplecze sportowo-rekreacyjne:

 • Basen rekreacyjny z różnorodnymi atrakcjami wodnymi,
 • Brodzik dla dzieci,
 • Jacuzzi,
 • Wanna solankowa,
 • Łaźnie zdrojowe: sauna sucha oraz Łaźnia parowa aromatyczna. Specjalnie dla wielbicieli aromatoterapii w naszej ofercie jest również łaźnia parowa wzbogacona o zmysłowe kompozycje zapachowe (dla Państwa oferuję 10% zniżki na zabiegi z oferty standardowej)
 • Siłownia

- materiały szkoleniowe,

- przerwa kawowa w dniu 29-30.08

- uroczysta kolacja

- parking dla aut GRATIS,

- ubezpieczenie NNW.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,

fax (22) 46-49-752,

e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 10 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane
do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 14 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa
w wysokości 100% ceny.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót