Fundusz sołecki w praktyce

- uchwała rady gminy w sprawie funduszu sołeckiego

- procedury wewnętrzne w gminie w zakresie kontroli wydatków

- sprawozdawczość

Termin: 3.06.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania funduszu sołeckiego, jego roli i przeznaczenia, a także obowiązujących zasad obiegu dokumentacji i rozliczenia środków. Poza przedstawieniem obowiązujących konstrukcji prawnych, szkolenie pozwoli na wyjaśnienie szeregu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących funduszu sołeckiego – m.in. w odniesieniu do dopuszczalnego przeznaczenia wydatków (np. place zabaw, altany w miejscach publicznych, wyjazdy integracyjne, kapliczki przydrożne, sprzęt dla OSP itp.). Poznanie reguł prawnych i istniejących wątpliwości pozwoli na prawidłowe wydatkowanie środków.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest wójtów, burmistrzów, prezydentów i ich zastępców, sekretarzy, naczelników komórek organizacyjno-prawnych, skarbników i przedstawicieli komórek finansowo-księgowych i kontrolnych, którzy uczestniczą w procesie uchwalania, nadzorowania i rozliczania funduszy sołeckich oraz przedstawicieli rad gmin weryfikujących prawidłowość wykorzystania tych funduszy.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne (ustawa o funduszu sołeckim, ustawa o finansach publicznych).

2. Kalendarium działań związanych z funduszem sołeckim.

3. Uchwała rady gminy w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie środków funduszu sołeckiego.

4. Wysokość funduszu sołeckiego.

5. Uchwała rady gminy w sprawie zwiększenia środków funduszu.

6. Zakres dopuszczalnych wydatków ze środków funduszu sołeckiego.

7. Kto za co odpowiada w gospodarowaniu środkami funduszu sołeckiego.

8. Procedury wewnętrzne w gminie w zakresie kontroli wydatków finansowanych z funduszu sołeckiego.

9. Procedura ustalania w budżecie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

a)  wniosek sołectwa
b)  kontrola wniosku sołectwa przez wójta gminy.
c)  procedura odwoławcza.

10. Przedsięwzięcia wspólne.

11. Zmiana przedsięwzięcia lub jego zakresu.

12. Zasady korzystania przez sołectwo z mienia gminnego.

13. Sprawozdawczość.

14. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

15. Wygaśnięcie niewykorzystanych środków.

16. Pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 390zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 350 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót