Nowe 500 + - finanse, księgowość i sprawozdawczość programu 500 +

 

 

Termin: 31.07.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie nowych zadań nałożonych na organy właściwe miast i gmin ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, dotyczących:

- zasad finansowania Programu 500+, w tym jego najnowszych zmian dot. świadczenia na każde dziecko, zmian okresu świadczeniowego, likwidacji obowiązku wystawiania decyzji, nowych kosztów obsługi,

- zasad  rachunkowości i sprawozdawczości Programu 500+, w tym według wyjaśnień Ministerstwa Finansów w sprawie zadań zleconych.

Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem miast i gmin do realizacji nowego Programu 500+ na każde dziecko od strony finansowo-księgowej oraz związane z nimi zagadnienia dot. prowadzenia obsługi księgowej i zasad sprawozdawczości Programu 500+.

Na szkoleniu przedstawione zostaną wzory księgowań wszystkich operacji i zdarzeń związanych z realizacją Programu 500+ oraz zasady ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej w jednostkach bezpośrednio realizujących zadanie, w urzędach, w organie finansowym (budżetowym) z uwzględnieniem najnowszych zmian w klasyfikacji budżetowej.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego, czyli  urzędów miast i gmin oraz MOPS-ów, OPS-ów i GOPS-ów i innych jednostek realizujących Program 500+ i zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w roku 2019 oraz zasady wyceny aktywów i pasywów.
 2. Organizacja systemu rachunkowości budżetowej Programu 500+ jako zadania zleconego - podział zadań związanych z realizacją Programu 500+ pomiędzy urzędem gminy i miasta a ośrodkiem pomocy społecznej oraz organem finansowym gminy i miasta.
 3. Dodatek do zryczałtowanej kwoty – zamiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Finansowanie świadczenia wychowawczego – klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie.
 5. Księgowanie dotacji w księgach organu i urzędu gminy i miasta oraz środków na wydatki w księgach OPS – wzory dekretacji.
 6. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na każde dziecko – wniosek i likwidacja obowiązku rozstrzygania o prawie do świadczenia w drodze decyzji, informacja

o przyznaniu świadczenia jako dokument księgowy.

 1. Termin wypłaty świadczenia wychowawczego – nowe okresy świadczeniowe w roku 2019.
 2. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań Programu 500+ organu właściwego w zakresie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy – zaangażowanie, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe czynne na koncie 640 w nowych okresach świadczeniowych 2019.
 3. Księgowanie wypłat świadczeń i ujęcie rozrachunków na kontach księgowych jednostki bezpośrednio realizującej zadania – wzory dekretacji w urzędzie lub w OPS.
 4. Nowe koszty obsługi Programu 500+ - przykłady wydatków bieżących i majątkowych stanowiących koszty obsługi - księgowanie kosztów obsługi i wzory dekretacji kosztów obsługi.
 5. Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych – kwota główna i odsetki, potrącenia świadczeń nienależnie pobranych, księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki bezpośrednio realizującej zadanie i w księgach organu, w tym w zakresie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa.
 6. Sprawozdania budżetowe typu „RB” z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – zasady sporządzania sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-27zz, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN w zakresie Programu 500+.
 7. Sprawozdania finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego – ujęcie Programu 500+ w sprawozdawczości finansowej jednostki samorządu terytorialnego i problem informacji dodatkowej.
 8. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót