Rachunkowość budżetowa w jednostkach sektora finansów publicznych

 - dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

- główny księgowy/skarbnik  jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej

- zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków

- zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków

Termin: 16.05.2019 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy merytorycznej w zakresie rachunkowości budżetowej, na wybranych najważniejszych obszarach czyli omówienie dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych, nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek, główny księgowy/skarbnik  jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej, wydatki budżetowe, zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków, zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest skarbników, księgowych oraz pracowników służb finansowych oraz pracowników komórek kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych).

PROGRAM SZKOLENIA

1.Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zbiór instrukcji

regulujących gospodarkę finansową

2. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek

3. Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym i skarbnikom w ramach systemu kontroli finansowej w  tym m.in:

 • charakter systemu kontroli finansowej
 • mechanizmy  kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 • zakres dokumentacji systemu kontroli  finansowej

4. Główny księgowy/skarbnik  jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej:

 • obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi
 • efekt kontroli i dodatkowe uprawnienia w procesie kontroli itp.

5. Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja

 • wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
 • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych

6. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:

 • ewidencja,
 • rozliczanie,
 •  dyscyplina finansów publicznych

7. Prawidłowe  zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniu budżetowym

8. Jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami ?

9. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków  w interpretacjach i wyjaśnieniach

10. Dochody budżetowe, (przychody a dochody) pojęcie – przypisane i nieprzypisane,  podział wg rodzaju  i zasady ich ewidencji na kontach

11. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności  budżetowych to:

 • ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
 • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych
 • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą identyfikacji poszczególnych należności

12. Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych - kiedy ?

13. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

14. Wyjaśnienia do wybranych paragrafów   dochodów budzących najwięcej problemów  związanych  z ich prawidłową i kwalifikacją

15. Zasady ewidencji na kontach kompensat należności i zobowiązań.( jak należy je zaksięgować?)

16. Zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi :

 • wyjaśnienia  Krajowych Standardów Rachunkowości nr 13 „Środki trwałe”.
 • podział rodzajowy, zasady klasyfikowania oraz amortyzacji i umarzania.
 • różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 427
 • ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie
 • klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606
 • pojęcie wartości niematerialnych i prawnych  ( zasady amortyzacji i umarzania oraz  ewidencja  syntetyczna i analityczna)
 • licencje na użytkowanie programów komputerowych (zasady ewidencji i klasyfikacji)

  17. Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu prawidłowej ewidencji składników  aktywów trwałych  o niskiej wartości początkowej – przykłady

18. Zasady likwidacji majątku ( niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje)

19. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 9:00 – 14:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Katarzyna Jurek
tel. (22) 46-49-718;
fax (22)  46-49-752
e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót