SPECJALISTA DS. MIFID II-u MIFID II/MIFIR/ROZPORZĄDZENIE PRIIP – prawo unijne i ich wdrożenie do prawa polskiego - 16 h

TERMIN SESJI: 28-29.10.2017 r.
MIEJSCE: Warszawa

CEL KURSU
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z nowymi wymogami dotyczącymi organizacji i warunków działania firm inwestycyjnych zgodnie z regulacjami unijnymi oraz projektem zmian do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmieniają one znacząco rynek instrumentów i usług finansowych. Poza wprowadzeniem bardziej restrykcyjnych unormowań i rozwiązaniem problemu luk w prawie, przepisy unijne przewidują także instytucje i rozwiązania dotychczas nieznane unormowaniom rynków finansowych. Wśród nich wymienić należy: kompleksowe uregulowanie procesu zarządzania produktem (ang. product governance), wprowadzenie nowego pojęcia, jakim jest: „niezależne doradztwo inwestycyjne”, szczegółowe unormowanie kwestii wynagrodzeń firm inwestycyjnych i przyjmowanych przez nich zachęt (ang. inducements) oraz legalizację interwencji produktowej (ang. product invervention).
Niemniej istotne dla rynku instrumentów i usług finansowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Rozporządzenie PRIIP), które nakłada obowiązek przekazania inwestorowi dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID).
Kurs obejmuje 16 h zajęć  i kończy się wewnętrznym egzaminem. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymują zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 813K. Niepublicznych Nr 813K.

GRUPA DOCELOWA
Kurs adresowany jest do dyrektorów finansowych, dyrektorów i pracowników  departamentów zarządzania ryzykiem, departamentów prawnych, compliance, skarbu, rozliczeń i usług powierniczych, audytorów wewnętrznych, specjalistów z zakresu compliance, pracowników odpowiedzialnych za rozwój oferty produktowej w bankach, domach maklerskich oraz pozostałych instytucjach finansowych.

PROGRAM KURSU
I DZIEŃ

I. Źródła prawa składające się na tzw. pakiet MIFID II/MIFIR.
  1. MIFID II, MIFIR, dyrektywy wykonawcze.
  2. Legislacja „drugiego poziomu” (akty wykonawcze RTS / ITS).
  3. Wytyczne i zalecenia ESMA.
  4. Projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

II. Zakres przedmiotowy i podmiotowy MIFID II i projektu zmian w prawie polskim.

III. Klasyfikacja klientów przyjęta zgodnie z tzw. pakietem MIFID II/MIFIR i projekcie zmian w prawie polskim i jej implikacje praktyczne:
  1. Klient detaliczny.
  2. Klient profesjonalny per se i klient profesjonalny na życzenie.
  3. Uprawniony kontrahent.
IV. Licencjonowanie działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim
  1. Obowiązki w zakresie uzyskania zezwolenia.
  2. Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące firmy inwestycyjne.

V. Wymogi organizacyjne firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim oraz ich wdrożenie w praktyczne
  1. Zapobieżenie konfliktom interesów w praktyce firm inwestycyjnych.
  2. Praktyczne aspekty procesu zatwierdzania produktu.
  3. Obowiązki producenta i dystrybutora w praktyce – problem uregulowania zasad odpowiedzialności na linii: producent-dystrybutor, producent – klient oraz dystrybutor –klient.
  4. Praktyczne problemy związane z obowiązkiem rejestracji usług i transakcji.
  5. Wyjaśnienia ESMA dotyczące procesu zatwierdzenia produktu.
  6. Proces zatwierdzenia produktu w świetle wytycznych KNF – wnioski dla praktyki.

VI. Warunki działalności firm inwestycyjnych w prawie unijnym i projekcie zmian w prawie polskim.
  1. Obowiązek działania w najlepszym interesie klientów i obowiązki informacyjne w regulacjach prawnych i praktyce firm inwestycyjnych (w tym informowanie klienta o cenie).
  2. Doradztwo inwestycyjne i porady inwestycyjne w praktyce, problem rozgraniczenia doradztwa od porad grzecznościowych .
  3. Niezależne doradztwo inwestycyjne i tzw. zachęty w praktyce, problematyka szkoleń organizowanych dla doradców klienta .
  4. Sposób wynagradzania personelu – wdrożenie zasad w praktyce, wyodrębnienie elementów ilościowych i jakościowych stanowiących podstawę wynagradzania .
  5. Ocena odpowiedniości i adekwatności instrumentów finansowych i dostosowanie jej do poszczególnych kategorii klientów w praktyce .
  6. Obowiązki sprawozdawcze firm inwestycyjnych.
  7. Obowiązek wykonywania zleceń na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta.
  8. Obowiązki firm inwestycyjnych dotyczące powoływania agentów.

II DZIEŃ

I. Interwencja produktowa na szczeblu unijnym i na szczeblu państw członkowskich.

II. Misseling w MIFID II i ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, wyjaśnienia UOKiK.

III. Reklamacje w prawie polskim i MIFID II.

IV. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia PRIIP:
  1. Zakres zastosowania Rozporządzenia PRIIP.
  2. Wymogi w zakresie formatu i treści dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID).
  3. Treść materiałów marketingowych.
  4. Termin, forma i tryb przekazania KID.
  5. Uprawnienia nadzorcze na szczeblu unijnym i krajowym.
  6. Relacja pomiędzy regulacjami MIFID II i Rozporządzenia PRIIP.

V. Pytania i odpowiedzi, case study, wskazanie best practice.
EGZAMIN

WARUNKI ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa 

  • jednej osoby -  2.150 zł brutto
  • dwóch osób z jednej firmy -  2050 zł/os brutto

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 13 października  2017 r . obowiązuje cena promocyjna - 1.800 zł brutto/os.!
Cena obejmuje:

koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych a nie obejmuje pełnego wyżywienia i noclegów. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

TERMIN
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach:   9.00 -16.00
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu kursu w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.
 
KONTAKT
Zgłoszenie uczestnictwa i szczegółowe  informacje:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 19
fax (22) 53-70-190
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

DANE DO PRZELEWU
Płatności należy dokonać najpóźniej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu po otrzymaniu potwierdzenia na wskazane konto Instytutu.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę kursu oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę kursu, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 10 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

<<< powrót