VAT/CIT/PIT – zmiany w 2017 r.

VAT - ograniczenia zwrotów VAT, rozliczenia kwartalne,
deklaracje VAT w formie elektronicznej, stawki podatkowe, limit do zwolnienia podatkowego
CIT/PIT - regulowanie płatności w sposób bezgotówkowy, korekta kosztów, zasady korygowania,
pomniejszanie odpisów amortyzacyjnych, rozszerzenie przypadków poboru podatku u źródła,  
objęcie akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny,
- zmiany w ordynacji podatkowej

Termin: 21.08.2017 r. / Miejsce: Warszawa,
Termin: 22.08.2017 r. / Miejsce: Katowice
 

CEL SZKOLENIE
Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w VAT/CIT/PIT oraz Ordynacji podatkowej. Szczegółowo zostaną omówione mi.in. ograniczenia zwrotów VAT, rozliczenia kwartalne,  deklaracje VAT w formie elektronicznej, stawki podatkowe, limit do zwolnienia podatkowego, regulowanie płatności w sposób bezgotówkowy, korekta kosztów, zasady korygowania,  pomniejszanie odpisów amortyzacyjnych, rozszerzenie przypadków poboru podatku u źródła,  objęcie akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny oraz zmiany w ordynacji podatkowej.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników działów finansowo- księgowych, pracowników podatkowych jak też wszystkich osób zainteresowanych aktualnymi zagadnieniami w ramach zmian w podatkach w 2017 r.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniach (kasy rejestrujące).
 1. Objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych, procesory, określone towary z kategorii złota i srebra.
 2. Usługi budowlane i problemy z tym związane w 2017 r:
 1. kto jest podwykonawcą?
 2. definicja słownikowa o Kodeksowa podwykonawcy
 3. jak zabezpieczyć się przed skutkiem pomyłek co do statusu wykonawcy (podwykonawcy)
 4. PKWiU a usługi budowlane,
 5. jak traktować usługi wynajmu sprzętu budowlanego z operatorem,
 6. inne dyskusyjne usługi np. wynajem rusztowań z montażem i demontażem.
 1. Ograniczenia w dokonywaniu zwrotów VAT w terminie 25-dniowym, w związku z sygnałami o wykorzystywaniu tego przepisu przez oszustów
 2. Likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności
 3. Wprowadzenie dla podatników obowiązku składania deklaracji dla podatku od towarów i usług wyłącznie drogą elektroniczną .
 4. Wprowadzenie obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie za okresy miesięczne i przesyłania ich wyłącznie drogą elektroniczną.
 5. Modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej w celu zapewnienia większej skuteczności tych instrumentów.
 6. Rozszerzenie odpowiedzialności solidarnej na przedstawiciela podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą.
 7. Objęcie solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji, których przedmiotem jest folia typu stretch, dyski twarde (dyski HDD) oraz dyski SSD.
 8. Wprowadzenie możliwości odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT .
 9. Nowe regulacje określające przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT.
 10. Modyfikację rozwiązania, które uzależnia powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, a także w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązany rozliczyć ten podatek.
 11. Wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu lub rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych lub zwrotu podatku oraz likwidacja sankcji wynikającej z przepisów dotyczących ulgi na złe długi.
 12. Stawki podatkowe - przedłużenie bytu stawki 23% i 8%.
 13. Podwyższenie  limitu do zwolnienia podmiotowego.
 14. Pozostałe zmiany w podatku od towarów i usług.
 15. Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

 

 1. Najważniejsze zmiany w CIT na 2017 r
 1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780) - od 1 stycznia 2017
 1. obowiązek regulowania płatności przekraczających 15.000 zł w sposób bezgotówkowy (było 15.000 Euro),
 2. korekta kosztów uregulowanych niezgodnie z zasadą opisaną w punkcie a pomniejszanie odpisów amortyzacyjnych o nie zapłacone zgodnie z przepisami wydatki na nabycie (wytworzenie) środka trwałego
 3. zasady korygowania kosztów przy zmianie formy opodatkowania,
 4. przepisy przejściowe.
 1. Ustawa z dnia  5 września 2016 r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obniżenie opodatkowania do 15%)
 1. obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą,
 2. wykluczenia z prawa do stosowania obniżonej stawki,
 3. katalog przypadków w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu  uznaje się za uzyskany na terytorium RP - rozszerzenie przypadków poboru podatku u źródła,
 4. ustalanie przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny wg nowych zasad,
 5. ograniczenie tzw. europejskiej wymiany udziałów.
 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2016 r  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 1926  - ograniczenie zwolnienia w stosunku do zamkniętych funduszy inwestycyjnych.
 2. Ustawa  z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933) - rozszerzenie ulgi z tytułu działalności innowacyjnej.

 

 1. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

 • jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT
 • trzech osób z jednej firmy -  490 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

 • przy zgłoszeniach do 17 czerwca 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 490 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum  w/w miast w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax 22/46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót