Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółek publicznych w aspekcie zmian prawnych (MAD/MAR, MSSF/MSR i Ustawy o biegłych rewidentach (…), UoR i Dyrektywy 2014/95/UE, projektu Rozporządzenia o obowiązkach bieżących i okresowych)

- praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, odpowiedzialność  i konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych
- zmiany w MSSF/MSR w 2017 r. i w latach kolejnych oraz stanowisko ESMA/KNF, 
- prezentowacja informacji niefinansowych

Termin: 21.09.2017 r. / Miejsce: Warszawa,

CEL SZKOLENIA
Podczas szkolenia przedstawiony zostanie wpływ nowych regulacji prawnych (MAD/MAR, MSSF/MSR,ZUoR, ESEF) na wykonywanie obowiązków bieżących i okresowych emitentów w tym szczegółowo zostaną przedstawione m.in. praktyczne aspekty wypełniania obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, konsekwencje prawne naruszenia obowiązków informacyjnych w tym również wynikających z rozporządzenia MAR/Dyrektywy MAD,  Transparency,  Dyrektywy 2014/95/UE, Ustawa o rachunkowości, zmiany w MSSF/MSR w 2017r. i w latach kolejnych,  ujawnianie  informacji niefinansowych

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów biur zarządów i rad nadzorczych, przedstawicieli nadzorów właścicielskich, dyrektorów finansowych i głównych księgowych spółek publicznych i NC, operatorów ESPI, osób odpowiedzialnych za raportowanie do KNF oraz innych osób zaangażowanych w wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek publicznych jak też do osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NC oraz sporządzaniem sprawozdań ze stosowania zasad ładu korporacyjnego, przedstawicieli relacji inwestorskich, rzeczników prasowych a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM
I. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązków informacyjnych.  
 1. Zachowania stanowiące naruszenie obowiązków informacyjnych w świetle nowych regulacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  MAR i MAD.
 2.  Zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.
 3.  Sankcje administracyjne i karne - na kogo może być nałożona kara i wysokość kar.
 4.  Przykłady dotychczas orzeczonych sankcji administracyjnych i karnych

II. Ustawa o rachunkowości z 15.12.2016 r. w aspekcie wdrożenia dyrektywy 2014/95/UE. 
1. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.
2. Zakres prezentowanych informacji niefinansowych.
3. Sprawozdanie z działalności i inne raporty prezentujące dane niefinansowe.
4. Rola biegłego rewidenta w prezentacji danych niefinansowych.
5. Odpowiedzialność spółek w aspekcie prezentacji danych niefinansowych.

III. Obowiązki informacyjne – aspekty praktyczne
1.Informacja poufna w reżimie MAR. Definicja, przykłady.
2. Raporty bieżące a raporty „poufne".
3. Opóźnianie informacji poufnej w reżimie MAR.
4. Zasady prowadzenia list dostępu do informacji poufnej.
5. Uprawnione udostępnianie informacji poufnej.
6. Czy MAR spowodował rewolucję w dotychczasowych definicjach i zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych? Podobieństwa i różnice, możliwe pułapki.
7. Okresy zamknięte. Zasady przestrzegania, procedury wewnętrzne. Deklarowane i faktyczne terminy publikacji a naruszenie okresu zamkniętego.
8. Obowiązki "pierwotnych insiderów" – raportowanie o transakcjach przez osoby pełniące określone funkcje oraz przez osoby blisko związane. Obowiązki emitenta związane z raportowaniem o transakcjach pierwotnych insiderów.
9. Obowiązki znaczących akcjonariuszy, obowiązki emitenta z tym związane.Raporty okresowe: terminy, podstawowe zasady sporządzania.
10. Osobiste obowiązki członków organów spółki i innych osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych. Jak radzić sobie w spółce i grupie kapitałowej? Jak skutecznie minimalizować ryzyko?

IV. Zmiany MSSF/MSR w 2017 i 2018 r. w zakresie ujawnień - wpływ zmian na sprawozdania finansowe spółek publicznych.
 1.MSR 1,
  a) obowiązek prezentowania/ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym w kontekście istotności,          zdefiniowanie progów istotności, specyficzne ujawnienia dotyczące przedsiębiorstw i banków, 
  b) prawo do dowolnej kolejności ujawniania not i informacji dodatkowych. Optymalizacja struktury    sprawozdania finansowego (wzorce liderów światowych); optymalizacja formy prezentowanych danych  finansowych (np. wykresy w uzupełnieniu danych liczbowych); jak uatrakcyjnić sprawozdanie finansowe?
 2. MSR 7
  a) uzgodnienie zobowiązań z działalności finansowej,
  b) ujawnienia nt. ograniczeń w dysponowaniu środkami pieniężnymi.
 3. MSR 8
  a) definicja zmian w polityce rachunkowości i zmian szacunków księgowych. Szacunki a osądy, podstawowe różnice
 4. MSSF 9.
  a) analiza różnic MSR 39 a MSSF 9 oraz nowe możliwości MSSF 9:klasyfikacja i wycena,
  b) utrata wartości,
  c) rachunkowość zabezpieczeń, w szczególności zmniejszenie barier stosowania rachunkowości zabezpieczeń względem dotychczasowych uregulowań MSR 39 (w tym dynamice hedge, zabezpieczające transakcje hipotetyczne, centralizacja rachunkowości zabezpieczeń w grupie kapitałowej, transakcje typu cash &carry) oraz nowe możliwości w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń (jakie transakcje zabezpieczające są stosowane w praktyce światowej, w szczególności w bankach). Nowe ujawnienia względem MSSF 7.
 5. MSSF 15
  a) przypadki umów wprowadzonych przez nowy standard, np.: ze wstrzymaną dostawą, z przyrzeczeniem odkupu,
  b) rozpoznanie przychodu (moment, warunki) na podstawie wybranych umów, które mogą występować w przedsiębiorstwach i bankach,
  c) zmiana systemów, procesów i mechanizmów kontroli wewnętrznej.
 6.MSSF 16.


WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby -  990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy -  890 zł/os netto + 23 % VAT
  • dla uczestników wszystkich edycji konkursu The Best Annual Report cena promocyjna 800 zł netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 9 września 2017 r. obowiązuje cena promocyjna – 800 zł/os netto + 23 % VAT*
  • dla uczestników konferencji książka „Raport Roczny Spółki Publicznej” wydana przez Instytut Rachunkowości i Podatków sp. z o.o. w specjalnej cenie 49 zł netto

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy w godzinach: 10.00 – 15.30.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. 22/ 46-49-709,
fax 22/ 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót