Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych

- składniki sprawozdania finansowego, informacja objaśniająca,
- kluczowe szacunki i osądy kierownictwa, najczęściej pomijane noty i ujawnienia
- ujawnienia w zakresie wybranych MSR/MSSF
Termin: 19.06.2018 r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie ujawnień w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Szczególowo zostaną omówione m.in.: składniki sprawozdania finansowego, informacja objaśniająca, kluczowe szacunki i osądy kierownictwa, najczęściej pomijane noty i ujawnienia oraz  ujawnienia w zakresie wybranych MSR/MSSF.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenia adresowana jest do członków zarządów ds. finansowych i ekonomicznych, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, dyrektorów controllingu, sprawozdawczości finansowej, jak również innych osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań finansowych w spółkach publicznych i NC,  a także przedstawicieli spółek notowanych na New Connect, przygotowujących się do emisji na parkiecie głównym, Autoryzowanych Doradców, analityków finansowych, przedstawicieli firm audytorskich i kancelarii prawnych.

PROGRAM

1. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego:
 a) bilans czy sprawozdanie z sytuacji finansowej –główne elementy i możliwości prezentacji
 b) rachunek zysków i strat –możliwe układy, podstawowe zasady prezentacji
 c) pozostałe dochody całkowite –co i jak prezentujemy?
 d) rachunek przepływów pieniężnych –klasyfikacja przepływów, wymogi prezentacyjne
 e) zestawienie zmian w kapitale i jego specyfika
 f) trzeci bilans, czyli wpływ zmian zasad rachunkowości i korekt błędów na sprawozdania podstawowe

2. Informacja objaśniająca:
 a) podstawowe wymagania wynikające z MSR 1
 b) wpływ zmian w MSR 1 na sprawozdania finansowe (inicjatywa dotycząca ujawnień)
 c) zmiany do MSR 7 w zakresie inicjatywy dotyczącej ujawnień i ich wpływ na informację objaśniającą
 d) kluczowe szacunki i osądy kierownictwa
 e) najczęściej pomijane noty i ujawnienia

3. Ujawnienia w zakresie:
 a) MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych,
 b) MSR 2 Zapasy,
 c) MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
 d) NSR 12 Podatek dochodowy – odroczony,
 e) MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe,
 f) MSR 17 Leasing,
 g) MSR 19 Świadczenia pracownicze,
 h) MSR 21 Waluty obce,
 i) MSR 24 Podmioty powiązane,
 j) MSR 32 Instrumenty finansowe,
 k) MSR 34 Zysk na akcję,
 l) MSR 36 Utrata wartości aktywów,
 m) MSR 37 Rezerwy i zobowiązania warunkowe,
 n) MSR 38 Wartości niematerialne,
 o) MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
 p) MSSF 5 Aktywa trwałę na sprzedaż i działalność zaniechana,
 q) MSSF 7 Instrumenty finansowe,
 r) MSSF 8 Segmenty operacyjne,
 s) MSSF 13 Wartość godziwa,
 t) MSSF 15 Przychody.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

  • jednej osoby - 990 zł netto + 23 % VAT
  • dwóch osób z jednej firmy - 950 zł/os netto + 23 % VAT

Uwaga oferta first minute!

  • przy zgłoszeniach do 8 czerwca 2018 r. obowiązuje cena promocyjna – 850 zł/os netto + 23 % VAT*

*podane rabaty nie sumują się.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, indywidualnych konsultacji z wykładowcami, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum Warszawy  w godzinach: 10.00 – 15.00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych in-formacji udziela:
Martyna Radzikowska
tel. (22) 464 97 09,
fax (22) 46-49-752, 53-70-181
e-mail: martyna.radzikowska@irip.pl

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto.
Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury.
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania.
Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % ceny.

>>> powrót