Roczna sprawozdawczość budżetowa i finansowa – zasady sporządzania nowego załącznika nr 12 „informacja dodatkowa” za rok 2018

Termin: 18.01.2019 r. / Miejsce: Wrocław

Termin: 25.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie sporządzania rocznych sprawozdań typu „RB” za rok 2018 określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, a także rocznych sprawozdań finansowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont.

Na szkoleniu omówione zostaną:

 • zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
 • typowe nieprawidłowości występujące w praktyce w zakresie prezentacji danych sprawozdawczych,
 • zasady wykazywania danych na przełomie roku 2018/2019.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej i zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w Polsce na moment powstanie i na dzień bilansowy.
 2. Typowe nieprawidłowości polityk rachunkowości roku 2018 - przykłady i omówienie zaszłości z przeszłości oraz różnic pomiędzy „starym” a obowiązującym planem kont.
 3. Weryfikacja księgowań roku 2018 - księgowość jednostek uznawanych i nie uznawanych za samodzielnych podatników VAT, objętych i nie objętych centralizacją rozliczeń VAT, stosujących i nie stosujących mechanizm podzielonej płatności i odwrotne obciążenie VAT.
 4. Zasady prezentacji aktywów pieniężnych (dochodów i wydatków) w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 – VAT a typowe nieprawidłowości w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych bez podlegającego odliczeniu podatku VAT po refundacji VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków.
 5. Zasady prezentacji należności i zobowiązań oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 -  pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie czyli zobowiązania na moment początkowego ich ujęcia, należności
  i zobowiązania na dzień bilansowy.
 6. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych i rezerw
  w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 - zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów i rezerw na koncie 840 oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych
  i biernych kosztów na koncie 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe.
 7. Zasady prezentacji aktywów trwałych i aktywów obrotowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań za rok 2018 – typowe nieprawidłowości w zakresie inwestycji i środków trwałych w budowie oraz braku amortyzacji środków trwałych o wartości do 10 tys. zł w rachunku zysków i strat i w informacji dodatkowej.
 8. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w zakresie: budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa budżetu, środków europejskich za rok 2018.
 9. Zasady sporządzania rocznych sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych za rok 2018: RB-N, RB-Z, RB-ZN.
 10. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2018 przez państwową jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym u dysponenta środków budżetu państwa II
  i III stopnia.
 11. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
 12. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB”
  a sprawozdaniem finansowym za rok 2018 - problem odmiennych instrukcji, zasad
  i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i samorządowych.
 13. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 14. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2018.
 15. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2018.
 16. Powiązanie kont księgowych i innych informacji z poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok 2018 – szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 oraz zakres informacji jakie wykazuje się w informacji dodatkowej w pozycjach od 1.1 do 3 wraz
  z wzorami tabel i zestawień, a także pełnym zakresem merytorycznym w podziale na zadania własne i zlecone.
 17. Odpowiedzi na pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 490zł netto +23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwow szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin
Zajęcia odbywać się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00.
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)