MSSF 15 i MSSF 16 – wpływ standardów na sprawozdania spółek

- MSSF 15 – model „pięciostopniowy”
- MSSF 16 - rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingodawcy i leasingobiorcy

Termin: 30.07.2019r. / Miejsce: Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z wprowadzenia dwóch nowych standardów – MSSF 15 oraz MSSF 16. Uczestnicy szczegółowo zapoznają się z : MSSF 15 (przychody umów z klientami) w tym m.in.: modele „pięciostopniowym”,  identyfikacją umów z klientami, określeniem i alokacją ceny transakcji, ujęciem przychodów, praktycznymi implikacjami nowego modelu rozpoznawania przychodów (studium przypadków) oraz z MSSF 16 (Leasing), w tym m.in.: leasing operacyjny a finansowy, ewidencja umowy leasingu u leasingobiorcy i leasingodawcy.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do członków zarządu ds. ekonomicznych i finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości osób odpowiedzialnych w spółkach za przygotowywanie sprawozdań finansowych, jak również wszystkich zainteresowanych tematyką MSSF 15 i MSSF16.

PROGRAM

Zakres MSSF 15
1. Model pięciu kroków:
Krok 1 – identyfikacja umów z klientami (łączenie i rozdzielanie umów)
- cechy kontraktów, modyfikacje kontraktów, umowy, które nie spełniają definicji kontraktu
Krok 2 – identyfikacja odrębnych obowiązków działania (ang. separate performance obligations)
- identyfikacja towarów i usług w kontrakcie, towary i usługi trudne do wydzielenia, agent a zleceniodawca, prawa klientów do dodatkowych towarów i usług
Krok 3 – określenie ceny transakcyjnej (wycena)
- wynagrodzenie zmienne, szacowanie wynagrodzenia zmiennego, wartość pieniądza w czasie – znaczący element finansowania, wynagrodzenie w formie niepieniężnej, wynagrodzenie płatne na rzecz klienta, szczególne przypadki, np. przychody wynikające z licencji własności intelektualnej, istotny element finansowy
Krok 4 – alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych obowiązków
- szacunki związane z ceną, alokowanie wynagrodzenia zmiennego
Krok 5 – rozpoznanie przychodu w momencie wypełnienia obowiązku
- pomiar postępu, transfer kontroli, prawo zwrotu
2. Inne zagadnienia
- gwarancje
- kontrakty rodzące obciążenia
- licencje własności intelektualnej
3. Ujawnienia
4. MSSF 15 a dotychczasowe standardy - konsekwencje zmian

Zakres MSSF 16
1. Identyfikacja umowy leasingowej, wyodrębnianie elementów umowy
2. Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingobiorcy
- aktywa z tytułu prawa do użytkowania
- zobowiązania z tytułu leasingu
- wycena następująca po momencie początkowego ujęcia
- zmiany warunków umowy leasingowej i ich ujęcie księgowe
- modyfikacje umów
- zwolnienie z obowiązku rozpoznania
3. Rozpoznanie i wycena umów leasingowych u leasingodawcy
- leasing finansowy
- leasing operacyjny
- modyfikacje umów
4. Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego
- przekazanie aktywa stanowi sprzedaż
- przekazanie aktywa nie stanowi sprzedaży
5. Ujawnienia
6. MSSF 16, a MSR 17 – konsekwencje zmian

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa

• jednej osoby -  590 zł netto + 23 % VAT

• dwóch osób z jednej firmy - 490 zł/os netto + 23 %VAT

Uwaga! Cena promocyjna 450 zł netto przy zgłoszeniu na 14 dni przed szkoleniem.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:
Zajęcia odbywać się będą w centrum w/w miast w godzinach: 9.00 – 16.00.

O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Olga Łukaszewska
tel. 22/ 46-49-709, 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Dane do przelewu

Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100% opłaty.