Wiosenne warsztaty rachunkowości budżetowej
Szkolenie wyjazdowe!!!

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego…
- rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
- nowa Klasyfikacja Środków Trwałych
- KRS nr 11 środki trwałe

Termin: 13-15.06.2018 r. / Miejsce: Ciechocinek

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przedstawienie i uporządkowanie wiedzy na temat  zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących zasad rachunkowości budżetowej  obowiązujących w 2018 roku  oraz ze zwróceniem szczególnej uwagi na te zagadnienia które w praktycznym stosowaniu budzą najwięcej wątpliwości, a wynikają z ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i rozporządzeń w sprawie klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zmiany wynikające z:
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz.1911),
2) Klasyfikacji Środków Trwałych, KRS nr 11 środki trwałe, rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, oraz zmian w ustawie  o podatku dochodowym osób prawnych.

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla  głównych księgowych, skarbników, księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych oraz  służb kontrolnych wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych.

PROGRAM SZKOLENIA
I dzień
I AKTUALNE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ.
1. Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości mające wpływ na prawidłowe prowadzenie urządzeń księgowych w 2018 r.       
2. Zasygnalizowanie najważniejszych zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązujących w 2018 r. oraz dodatkowe wyjaśnienia do wybranych paragrafów.
3. Omówienie zmian w zasadach udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lutego 2017r. zmieniającą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659) m. innymi:
a) doprecyzowanie zasad udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych,
b) wprowadzenie możliwości umarzania w całości lub części należności zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa, itp.
4. System kontroli finansowej jako jedynie narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką (sposób  wykorzystania przez służby finansowo-księgowe).
II NOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI I PLANY KONT OBOWIĄZUJĄCE W 2018 R.
1. Zasygnalizowanie podstawowych zmian w szczególnych zasadach rachunkowości jednostek i samorządowych zakładów budżetowych a dotyczących m. innymi:
a) nowej definicji jednostki nadrzędnej,
b) zasad ujmowania dochodów i wydatków przez państwowe jednostki budżetowe,
c) doprecyzowania zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej.
2. Charakterystyka zmian w zakładowym planie kont.
3. Szczegółowa omówienie  zmian w załączniku nr 3 nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju  i Finansów, w tym  zmian w  opisie kont:         
a) zespołu 0,
b)  zespołu 2, w tym nowe konto 235 - Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków,              
c) kosztów i przychodów,                                                                                             
d) zespołu 8,
e) pozabilansowych.
4. Zakres  podstawowych  zmian w sprawozdaniu finansowym:
a) w bilansie z wykonania budżetu,
b) w bilansie jednostki i samorządowego zakładu budżetowego,
c) w rachunku zysków i strat jednostki i samorządowego zakładu budżetowego,
d) w zestawieniu zmian funduszu jednostki i samorządowego zakładu budżetowego,
e)  nowy element sprawozdania finansowego (informacja dodatkowa).
5. Terminy i forma przekazywania jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych oraz obowiązek publikacji sprawozdań finansowych.
6. Pozostałe zmiany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.
7. Dostosowanie  nowych  zasad  rachunkowości do zmienionych przepisów prawa.
8. Zasygnalizowanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości (wynikających z protokołów pokontrolnych RIO i NIK).
II dzień
III ZMIANY W ZASADACH  GOSPODAROWANIA  AKTYWAMI TRWAŁYMI.                                            
1. Aktualne  uregulowania prawne dotyczące ewidencji, amortyzacji i umarzania majątku trwałego w jsfp z szczególnym omówieniem zmian wynikających  wynikające z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2. Aktywa  trwałe  jakie powinny być ewidencjonowane na kontach zespołu 0. wg  rozporządzenia Ministra Finansów.
3. Obowiązująca Klasyfikacja środków trwałych (jak  i kiedy ją stosować)  wg rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 3 października 2016 r Dz. U z 2016r poz. 1864):
a) nowe podziały klasyfikacji środków trwałych
- zmiany w grupie 0 – „Grunty”,
- scalenie podgrup i rodzajów
- wprowadzenie nowych kategorii rodzajów środków trwałych,
- powiązanie środków trwałych w KŚT z aktualnymi symbolami PKOB i PKWIU.
4. Podział rodzajowy, zasady klasyfikowania środków trwałych oraz amortyzacji i umarzania.
5. Ewidencja środków trwałych:
a) wartość początkowa środków trwałych,
b) zasady ewidencji środków trwałych w księgach rachunkowych,
c) ewidencja na kontach syntetycznych i pomocniczych (analitycznych),
d) zasady wyceny środków trwałych ujawnionych w trakcie inwentaryzacji.
6. Różnice między ulepszeniem,  a remontem  w środkach trwałych (praktyczne porady).                                
7. Ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie (inwestycje):
8. a) podejście do środków trwałych w budowie (inwestycje),
9. b) zasady finansowania i rozliczania środków trwałych w budowie (inwestycje).
10. Wartości niematerialne i prawne (ewidencja, amortyzowanie i umarzanie):
a) pojęcie wartości niematerialnych i prawnych. oraz zasady amortyzacji i umarzania,
b) ewidencja syntetyczna i szczegółowa wartości niematerialnych i prawnych,
c) licencje na użytkowanie programów komputerowych (jakie paragrafy należy stosować?).            
11. Pozostałe środki trwałe (szczegółowa ewidencja ilościowo - wartościowa):
a) ewidencja i umarzanie pozostałych środków trwałych,
b) ewidencja ilościowa środków trwałych a wykorzystanie zasady istotności.                  
12. Najczęściej  kwestionowane przez służby kontrolne nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji
IV DYSKUSJA,  WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Miejsce szkolenia
Zajęcia odbywać się będą w TeoDorka Med & Spa ul. Słońsk Górny 29, 87-720 Ciechocinek, http://teodorka.pl/
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1490zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os netto +23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby bez noclegu i atrakcji wynosi 900 zł netto +23% VAT.

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie od dnia 13.06 (od 16:00) do 15.06 (do 12:00),
- nocleg w pokojach dwuosobowych (nocleg w pokoju jednoosobowym za dopłatą w kwocie 250zł),
- pełne wyżywienie od kolacji w dniu 13.06 do obiadu w dniu 15.06,
- materiały szkoleniowe,
- atrakcje towarzyszące,
- ubezpieczenie NNW.

Termin
O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Aleksandra Szmater
tel. (22) 46-49-718;
fax (22) 53-70-181;  46-49-752
e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie (do pobrania)
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

<<< powrót