Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej

- wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola,

- zadania własne a zadania zlecone i zasady prezentacji przychodów i kosztów,

- zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową”

 

Termin: 28.02.2019 r. / Miejsce: Warszawa

 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie zasad sporządzania sprawozdania finansowego w jsfp ze szczególnym uwzględnieniem informacji dodatkowej.

Na szkoleniu szczegółowo omówione zostaną poniższe zagadnienia:

 • specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku,
 • zakres danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie,
 • zadania własne a zadania zlecone i zasady prezentacji przychodów i kosztów,
 • zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki.

 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla państwowych jednostek budżetowych
  • specyfika jednostek nadrzędnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych jako dysponentów II i III stopnia.
 2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2018 roku.
 4. Wzór załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” i jego rola.
 5. Ogólne omówienie zakresu danych wykazywanych w załączniku nr 12 „Informacja dodatkowa” i ich powiązanie:
  • z bilansem,
  • z rachunkiem zysków i strat,
  • z zestawieniem zmian funduszu.
 6. Szczegółowe omówienie wprowadzenia do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”
  • dane jednostki a problem z NIP i REGON samorządowych jednostek budżetowych po centralizacji rozliczeń VAT stosujących w jednej księdze głównej 2 numery NIP,
  • omówienie polityki rachunkowości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • metod wyceny aktywów i pasywów, w tym amortyzacji oraz omówienie problemu niezgodności danych w zakresie środków trwałych amortyzowanych jednorazowo ujmowanych na koncie 013 finansowanych z paragrafu 421 wykazywanych w pozycji B.II rachunku zysków i strat.
 7. Szczegółowe omówienie dodatkowych informacji i objaśnień do załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa” wraz z wzorami tabel i zestawień oraz zakresem merytorycznym dla:
  • szczegółowego zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dla pozycji 1.1.,
  • zasad ustalania aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury dla pozycji 1.2.,
  • kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dla pozycji 1.3.,
  • wartości gruntów użytkowanych wieczyście dla pozycji 1.4.,
  • wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów dla pozycji 1.5.,
  • liczby oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych dla pozycji 1.6.,
  • danych o odpisach aktualizujących wartość należności dla pozycji 1.7.,
  • danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia dla pozycji 1.8.,
  • podziału zobowiązań długoterminowych dla pozycji 1.9.,
  • kwoty zobowiązań w zakresie leasingu dla pozycji 1.10.,
  • kwoty zobowiązań w ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń dla pozycji 1.11.,
  • kwoty zobowiązań warunkowych w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, dla pozycji 1.12.,
  • wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych dla pozycji 1.13.,
  • łącznej kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
   w bilansie dla pozycji 1.14.,
  • kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze dla pozycji 1.15,
  • innych informacji dla pozycji 1.16.,
  • wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów dla pozycji 2.1.,
  • kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnic kursowych, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
   w roku obrotowym dla pozycji 2.2.,
  • kwoty i charakteru poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie dla pozycji 2.3.,
  • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych dla pozycji 2.4.,
  • innych informacji dla pozycji 2.5.,
  • inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki dla pozycji 3..
 8. Zadania własne a zadania zlecone i zasady prezentacji przychodów i kosztów, należności
  i zobowiązań związanych z realizacją zadań zlecony realizowanych przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe w „innych informacjach” załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”– nieruchomości Skarbu Państwa, 500plus, świadczeni rodzinne, świadczenia alimentacyjne itp.
 9. Zakres uregulowań wewnętrznych ujednolicających wzory tabel i zestawień dla jednostek składających „Informację dodatkową” oraz rozszerzenia zakresu informacji wynikające ze specyfiki jednostki.
 10. Przykłady i odpowiedzi na pytania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby 490 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Jurek

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: katarzyna.jurek@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)