Dotacje jako szczególna forma wydatku z budżetu JST

- dotacje w planach finansowych
- zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu, oświata i inne
- uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa
- kryteria kontroli wykorzystania dotacji
 
Termin: 21.01.2019 r. / Miejsce: Warszawa
 
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest omówienie:
 • ustawowej definicja dotacji, rodzajów dotacji, szczególnych zasad rozliczania dotacji,
 • podstaw udzielania dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu,
 • zasad udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, oświaty; dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych,
 • kryteriów kontroli wykorzystania dotacji,
 • zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami,
 • podstaw karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowane jest do skarbników, dyrektorów komórek organizacyjno–prawnych, planowania budżetu oraz  innych pracowników JST zajmujących się przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu i członków organizacji otrzymujących i rozliczających dotacje z budżetu.
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1. Sposoby realizacji zadań publicznych. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej „na podstawie i w granicach prawa” - podstawy planowania wydatków publicznych, z uwzględnieniem dotacji.
 2. Zasady ujmowania dotacji w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem zagadnienia prawnych ram ograniczających planowanie i wykonywanie wydatków publicznych (budżetowych) w formie dotacji.
 3. Charakterystyka dotacji jako szczególnej formy wydatku z budżetu:
  • ustawowa definicja dotacji,
  • rodzaje dotacji,
  • szczególne zasady rozliczania dotacji,
  • udzielanie dotacji na tle linii podziału kompetencyjnego, w tym pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Prawne podstawy udzielania dotacji:
  • dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym m. in : instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe zakłady budżetowe,
  • z tytułu zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na zadania zlecone ustawami,
  • dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
  • na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Podstawy udzielania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu:
  • formy i zasady współpracy pomiędzy podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego a organami administracji publicznej,
  • czynności weryfikacji wniosku (oferty) podmiotu ubiegającego się o otrzymanie dotacji.
 6. Zasady udzielania dotacji na ochronę zabytków, finansowanie kultury fizycznej i sportu, finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Dotowanie straży pożarnych oraz spółek wodnych.
 7. Dotacje dla jednostek oświatowych.
 8. Uchwały w sprawie dotacji na tle typowych naruszeń prawa – prezentacja rozstrzygnięć nadzorczych oraz wyroków sądów administracyjnych.
 9. Kryteria kontroli wykorzystania dotacji z uwzględnieniem problematyki podstaw merytorycznej weryfikacji sprawozdań składanych przez podmioty otrzymujące dotacje.
 10. Podstawy zgodnego z prawem planowania i wykonania wydatków w formie dotacji w świetle ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli – identyfikacja obszarów stwierdzanych nieprawidłowości oraz analiza przyczyn ich powstawania.
 11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności związane  z  dotacjami, w tym:
  • charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów zagrożeń, identyfikowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczących dotacji (art. 8, 9 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych)
  • przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w świetle problematyki: przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia  w terminie przekazanej dotacji, niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości,
  • sankcje za niezgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi w zakresie dotyczącym dotacji.
 12. Podstawy karnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa w zakresie planowania i wykonywania wydatków publicznych w formie dotacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa

-jednej osoby  490 zł netto +23% VAT

-dwóch lub więcej osób z jednej firmy  450 zł/os netto +23% VAT

Do podanych wyżej cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych oraz obiadu. Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.

Termin:

Zajęcia odbywają się będą w centrum miasta w godzinach: 10:00 – 15:00. O dokładnym miejscu szkolenia poinformujemy Państwa najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:

Aleksandra Szmater

tel. (22) 46-49-718,  fax (22) 46-49-752   e-mail: aleksandra.szmater@irip.pl 

Dane do przelewu: Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane na  potwierdzeniu konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników. Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska i stanowiska uczestników oraz dane  do wystawienia faktury.

Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Pastwa kosztami uczestnictwa w wysokości  100 % ceny.

Karta zgłoszenia na szkolenie (do pobrania)

Oświadczenie VAT (do pobrania)