Dochody i wydatki jednostek budżetowych – klasyfikacja budżetowa, ewidencja oraz sprawozdawczość budżetowa

Termin 19.05.2022 r. / Miejsce: online

Czas szkolenia: 09:00 - 14:00

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. problemów klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i ewidencji.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do kierowników  jednostek i ich zastępców, głównych księgowych i ich zastępców, pracowników  działów księgowości.

Korzyści:

 • uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki,
 • upewnisz się, czy prawidłowo ujmujesz dochody i wydatki w klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdaniach budżetowych

PROGRAM  SZKOLENIA 

Program:

 1. Ewidencja dochodów budżetowych – syntetyczna i analityczna, należności sporne, nadpłaty, przedawnienia.
 2. Najczęstsze problemy paragrafów dochodów m.in.:
 • odsetki 090, 091, 092,
 • różne opłaty i zwroty, odszkodowania 063, 064, 094, 095,
 • związanych z majątkiem 077, 078, 087,
 • wpływy z różnych opłat 069, a 097,
 • kary 057 i 058,
 • zwroty dotacji, płatności 291, 295, 666, 669 itp.
 1. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych:
  1. umorzenie należności,
  2. odroczenie terminu płatności,
  3. rozłożenie zaległości na raty.
 2. Odsetki od należności.
 3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
 4. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
 5. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów.
 6. Problemy klasyfikacji wydatków m.in.:
 • materiałów 421, a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
 • oprogramowania  430, a 421, 443, 424,
 • umów o dzieło, zlecenia 417, a 427, 430, 409,
 • nagród konkursowych 419, a 304
 • opłat za zagospodarowanie odpadów 452, a 430 i 443
 • świadczeń 311, a 302,
 • delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
 • ekspertyz 439,
 • tłumaczeń 438,
 • usług między jst 433,
 • energii 426,
 • usług zdrowotnych 428,
 • szkoleń 455, 470, a 430,
 • inwestycji 605 a 606.
 1. Wydatki niewygasające.
 2. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne - pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.
 3. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
 4. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.
 5. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 6. Pytania.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu on-line:

 • jednej osoby 390zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w  szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Do podanej wyżej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych.
Płatności: należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia 5 dni przed terminem szkolenia - na wskazany na potwierdzeniu numer konta. 
Warunki rezygnacji: rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie rezygnacja wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia w 100 %.Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.  
Zgłoszenie powinno zawierać: temat szkolenia, datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, dane do wystawienia faktury.
Dwa dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz link z dostępem do platformy szkoleniowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, w przypadku gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł go przeprowadzić.    

Zgłoszenie uczestnictwa(karta zgłoszeniowa)
 
Oświadczenie VAT (do pobrania)

 

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje i szczegółowych informacji udziela:
Konrad Karolak
tel. (22) 508 083 523
fax (22) 46-49-752
e-mail: robert.witkiewicz@irip.pl