VAT 2023- zmiany wynikające z najnowszego pakietu „SLIM VAT 3”, KSeF

Termin: 27.06.2023 r. / Miejsce: MS Teams 

CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest jest kompleksowe przedstawienie zmian w zasadach rozliczeń podatku VAT. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy takie zagadnienia jak „Slim VAT 3”, które będzie obowiązywać od 1 lipca br., obowiązek faktur ustrukturyzowanych, transakcje wewnętrzne pomiędzy spółkami grupy VAT, brak konieczności weryfikowania kontrahenta (w białej liście) oraz stosowania (w niektórych przypadkach) split payment pomiędzy członkami grupy, wybrane najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych, TSUE oraz interpretacje urzędowe. W trakcie szkolenia omówimy także planowane zmiany w podatku VAT. 

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie adresowana jest do głównych księgowych, pracowników działów księgowości i podatków, kontrolerów, osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków, przedstawicieli kancelarii prawno-podatkowych, doradców podatkowych jak również wszystkich zainteresowanych tą tematyką. 

PROGRAM SZKOLENIA
1. Slim VAT 3

    - system miarkowania sankcji VAT (bierzemy pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika);
    - rozszerzenie możliwości dysponowania środkami na rachunku VAT (np. na podatek od sprzedaży detalicznej, opłatę od „małpek”);
    - doprecyzowanie zasad kursu przeliczeniowego przez podatników bezgotówkowych (dla faktur korygujących, stosowany będzie kurs z faktury pierwotnej);
    - rezygnacja z wymogu otrzymania faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) w ciągu trzech miesięcy;
    - podniesienie limitu obrotu dla małych podatników do 2 mln euro (z 1,2 mln euro);
    - rezygnacja z konieczności dokonywania korekty rocznej VAT naliczonego, jeżeli ostateczny współczynnik sprzedaży jest niższy i różni się nie więcej niż o 2 punkty procentowe od   współczynnika wstępnego (aktualnie korekta jest wymagana jeśli różnica pomiędzy wstępną a ostateczną kalkulacją wynosi choćby 1 punkt procentowy);
    - zmiany w zwolnieniach od VAT i cła dla importu towarów dla placówek dyplomatycznych;
    - rezygnacja z automatyzmu w stosowaniu sankcji VAT - naczelnik US lub UCS będzie mógł odstąpić od jego ustalenia w określonych przypadkach;
    - obniżenie stawek preferencyjnych sankcji VAT z 20% do 10% oraz z 15% do 5%.
2. KSeF
    - obowiązkowe staną się faktury ustrukturyzowane;
    - obecne faktury papierowe lub elektroniczne przestaną obowiązywać;
    - istnieje darmowe narzędzie do wystawiania faktur, udostępnione przez MF;
    - konto w KSeF jest automatycznie zakładane dla przedsiębiorcy posiadającego NIP. 
3. Grupy VAT
    - istota rozwiązania i warunki utworzenia grupy VAT;
    - z czego wynika mała popularność nowej instytucji?;
    - transakcje wewnętrzne pomiędzy spółkami grupy VAT;
    - brak konieczności weryfikowania kontrahenta (w białej liście) oraz stosowania (w niektórych przypadkach) split payment pomiędzy członkami grupy;
    - grupa VAT a zwolnienia z kas fiskalnych (podmiotowe lub przedmiotowe).
4. Nowe obowiązki nałożone na dostawców usług płatniczych. 
5. Zmiany które są na etapie konsultacji:

    - skład VAT.
6. Wybrane zagadnienia z zakresu VAT - wybrane najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych, TSUE oraz interpretacje urzędowe, w tym m.in. 
    - Odpowiedzialność za pracownika na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT – pytanie prejudycjalne do TSUE;
    - Czy akt notarialny, umowa i inny dokument handlowy może być uznany za fakturę? 
    - Pakiety kafeteryjne a VAT.
    - Nieodpłatne przekazania pracownicze i zewnętrzn
 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

- każdej osoby 590zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: koszt uczestnictwa online, materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji elektronicznej (PDF) 

Zajęcia odbywać się będą w aplikacji MS Teams w godzinach: 10:00 – 15:00.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie go mógł przeprowadzić.

Kontakt
Zgłoszenia przyjmuje:
Olga Łukaszewska
tel. 500 206 038
e-mail: olga.lukaszewska@irip.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: temat i datę szkolenia, nazwiska uczestników oraz dane do wystawienia faktury. Rezygnacje przyjmujemy pisemnie najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem spotkania. Po tym terminie obciążamy Państwa kosztami uczestnictwa w wysokości 100 % opłaty

Dane do przelewu
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia na wskazane konto. Na przelewie prosimy umieścić: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.